Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı, Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

TEZ

Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı, Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
381182
Sayfa Sayısı
100
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada, cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, okul türü, anne ve baba eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi ve aile birey sayısı değişkenlerine bağlı olarak öğrencilerin çevreye yönelik risk algısı, tutum ve bilgi düzeylerini değerlendirmek ve öğrencilerin çevre bilgisi ile çevresel risk algısı ve çevresel tutum puanları arasındaki ilişkiyi inceleyerek çevre eğitimi açısından mevcut durumun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini, Niğde İli, Bor İlçesi'ne bağlı ortaöğretim kurumlarında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise, bölgede bulunan liselerin 9. ve 12. sınıflarında öğrenim gören toplam 508 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak " Kişisel Bilgi Formu", "Çevresel Risk Algısı Ölçeği" ,"Çevre Bilgisi Testi" ve "Çevresel Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerin, çevre sorunlarını ileri dereceye yakın bir düzeyde (X=84.41) risk olarak algıladıkları, çevresel düşünce (X=35.91) ve çevreye yönelik davranışlar açısından negatife yakın bir tutum seviyesine (X=36.90) sahip oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin çevre bilgisi ortalamaları (X=41.19) da istenilen düzeyde bulunmamıştır. Öğrencilerin çevre bilgi testinden elde ettikleri puanları ile çevre tutum ve risk algıları arasında düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede öğrencilerin, çevresel risk algıları; cinsiyete, öğrenim gördükleri okul türüne, sınıf düzeyine, çevre bilgileri; cinsiyete, öğrenim gördükleri okul türüne, sınıf düzeyine, anne ve baba eğitim düzeyine ve aile gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Tutum ölçeği çevresel düşünce alt boyutu puanlarında öğrencilerin cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri okul türüne, sınıf düzeylerine, baba eğitim düzeylerine ve aile gelir düzeylerine göre anlamlı bir fark olduğu, öğrencilerin çevresel davranışlarının ise cinsiyete, öğrenim gördükleri okul türüne, sınıf düzeyine, anne ve baba eğitim düzeyine ve aile gelir düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda, elde edilen sonuçların ışığında öneriler ileri sürülmüştür.

Bulut, Mehmet, Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı, Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma , Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, Yüksek Lisans, pdf.