Özdeger Duygusu, Öz İmgesi ve Kimlik Duygusu II Bir Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracına Doğru - Ön Çalışma-II

MAKALE

Özdeger Duygusu, Öz İmgesi ve Kimlik Duygusu II Bir Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracına Doğru - Ön Çalışma-II

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
61-69
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada gençlerde kimlik duygusundaki sarsıntıları değerlendirmeye ve kimlik gelişimiyle ilgili sorunlu alanları belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yirmisekiz soruluk bir özbildirim ölçeği olarak tasarlanan Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracının (KDDA) psikometrik özellikleri üniversite öğrencilerinden oluşan normal bir ömeklem üzerinde araştırılmıştır. KDDA skorlanyla Offer Öz İmgesi Ölçeği ve Rosenberg Özdeğer Duygusu Ölçeği skorları arasında yakın bağıntı bulunması KDDA'nın geçerliğini destekleyen bir bulgu olarak yorumlanmıştır. Ölçeğin iç tutarlığını araştırmak amacıyla hesaplanan Cronbach alfa katsayısı ve madde-toplam korelasyonları KDDA'nın güvenirliği yüksek bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar KDDA'nın psikometrik özellikleri daha geniş biçimde araştırılması gerekli, umut veren bir ölçek olduğunu düşünmüştür.

Dereboy, İ. Ferhan - Dereboy, Çiğdem - Coşkun, Ayşen - Coşkun, Bülent, Özdeger Duygusu, Öz İmgesi ve Kimlik Duygusu II Bir Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracına Doğru - Ön Çalışma-II, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Ankara, 2, 1994, 61-69, pdf.