Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin Psikolojik İhtiyaçları ile İlişkisi

TEZ

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin Psikolojik İhtiyaçları ile İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
109174
Sayfa Sayısı
147
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Gençlik belli bir dönemi içerir. Dünkü çocuk bugünün genci, geleceğin yaşlısı olacaktır. Bu biyolojik gerçek bütün canlılar için geçerlidir. Biyolojik bir kavram olan gençlik insan söz konusu olduğunda toplumsal bir kavram haline dönüşmektedir. Gençlik kavramı toplumu biçimlendiren, yönlendiren temel faktörlerin etkisi alt odadır. Her birey bir ailede doğar. Bireyin içinde bulunduğu aile ortamı onun gelişimini olumlu ya da olumsuz etkiler. Birey içinde bulunduğu kültürün ve sosyal sınıfın değer ve tutumlarını temsil eder. Sınıfsal değişkenlerden gelir düzeyi, bireylerin başarma, özerklik, yakınlık kurma gibi psikolojik ihtiyaçlarının karşılanma düzeyini belirleyici bir değişkendir. Araştırmada, içinde bulunulan sosyo-ekonomik düzeyin bireylerin temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasındaki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Sakarya genelinde beş genel lise bulunduktan semtlerin sosyo-ekonomik düzeylerini yansıttıkları görüşü benimsenerek seçilmiştir. Araştırmada Edwards Kişisel Tercih Envanteri 216 öğrenciye uygulanmıştır. Sonuçta sosyo-ekonomik düzey yönünden farklı grupların ele alınan on beş ihtiyaç alanından; Duygulan anlama, yakınlık, şefkat gösterme, başarma, ilgi görme, değişiklik alt testlerinden aldıkları puanların anlamlı farklar taşıdığını göstermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.

Yoleri, Sibel, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin Psikolojik İhtiyaçları ile İlişkisi , Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, Yüksek Lisans, pdf.