Lise Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Düzeyleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki

TEZ

Lise Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Düzeyleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
221038
Sayfa Sayısı
120
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin cinsiyet, sınıf düzeyleri, sosyo-ekonomik düzeyler, ebeveyn tutumları ve öğrenim görülen okul türleri açısından incelenmesidir. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak 2007-2008 bahar döneminde Muğla il merkezindeki liselerde öğrenim gören ve tesadüfi olarak seçilen 550 öğrenci üzerinde (250 kız; 300 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Sosyal Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/ WINDOWS 14.0 programı kullanılmıştır. Gruplar arası farkı belirlemek için `t testi' ve `varyans analizi', mükemmeliyetçilik ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için `korelasyon' kullanılmıştır. Araştırma bulguları lise öğrencileri için mükemmeliyetçilik alt boyutlarından "davranışlardan şüphe duyma", "kişisel standartlar" ve "ailesel eleştiri" üzerinde cinsiyetler; "ailesel eleştiri" ve "kişisel standartlar" üzerinde sınıf düzeyleri; "düzen", "hatalara aşırı ilgi", "davranışlardan şüphe" ve "aile beklentileri" üzerinde ebeveyn tutumları; "hatalara aşırı ilgi", "davranışlardan şüphe" ve "ailesel eleştiriler" üzerinde sosyo-ekonomik düzeyler; "düzen","hatalara aşırı ilgi", "davranışlardan şüphe", "aile beklentileri" ve "ailesel eleştiri" üzerinde okul türleri arasında; Sosyal kaygı düzeyi alt boyutlarından "sosyal kaçınma" ve "eleştirilme kaygısı" üzerinde cinsiyet; "sosyal kaçınma" ve "bireysel değersizlik" üzerinde sınıf düzeyleri; "sosyal kaçınma", "eleştirilme kaygısı" ve "bireysel değersizlik" üzerinde ebeveyn tutumları; "sosyal kaçınma", "eleştirilme kaygısı" ve "bireysel değersizlik" üzerinde sosyo-ekonomik düzeyler; "sosyal kaçınma", "eleştirilme kaygısı" ve "bireysel değersizlik" üzerinde okul türleri arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Mükemmeliyetçilik ve sosyal kaygı düzeyleri arasında orta ve düşük düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, önceki bulgular ışığında mükemmeliyetçilik ve sosyal kaygı kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

Karakaş, Yahya, Lise Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Düzeyleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, Yüksek Lisans, pdf.