Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Ergenlik Sorunları ve Başetmeleri

TEZ

Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Ergenlik Sorunları ve Başetmeleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
194849
Sayfa Sayısı
103
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma, yetiştirme yurtlarında kalan gençlerin ergenlik sorunlarını ve başetme yöntemlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Bolu il merkezindeki İzzet Baysal Vakfı Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdunda ve Düzce il merkezindeki Erkek Yetiştirme Yurdunda kalan 12-19 yaşlarında 87 ergenden oluşmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenci Bilgi Formu, Ergen Problem Tarama Listesi ve Ergenlerde Sorunlarla Başa Çıkma Ölçeği aracılığıyla, gözlem altında anketlerin uygulanmasıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bir istatistik programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal-Wallis testi, Scheffe testi, Mann-Whitney U testi ve korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerde en fazla güçlük yaşanan alan gelecekle ilgili düşünce ve istekler alanıdır ve en çok kullanılan başetme yöntemleri kendini geliştirme, duygusal rahatlama ve sorunu ciddiye almama/şaka yapmadır. Erkeklerde karşı cinsle arkadaşlık ve cinsel problemleri öğrenme, akademik başarısı yetersiz olanlarda psikolojik gelişim problemleri daha fazladır. Sorunlarla başetmede madde kullanma yöntemi erkeklerde, okula devam etmeyenlerde, ana babasının her ikisi de ölmüş olanlarda, sigara içenlerde, olumsuz duyguları dışa vurma erkeklerde daha fazla kullanılmaktadır. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Ergenlik problem alanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır (p<0.05). Psikolojik gelişim problemleri arttıkça olumsuz duyguları dışa vurma, gelecekle ilgili düşünceler ve istekler arttıkça sorunu ciddiye almama/şaka yapma ve duygusal rahatlama daha çok kullanılmaktadır. Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin hemşireden almak istedikleri eğitim konuları hastalıklar ve ergenlik dönemi değişiklikleridir. Sonuçlar doğrultusunda, yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin düzenli izlenmeleri, sorunlarının çözümünde danışmanlık verilmesi ve baş etmelerinin güçlendirilmesi önerilmiştir.

Asik, Elif, Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Ergenlik Sorunları ve Başetmeleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006, Yüksek Lisans, pdf.