Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımları ve Kendini Açma Davranışları ile Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki

TEZ

Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımları ve Kendini Açma Davranışları ile Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
71908
Sayfa Sayısı
121
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, genel lise öğrencilerinin benlik tasarımları ve kendini açma davranışları ile demokratik tutumları arasındaki ilişki araştırılmış, ayrıca benlik tasarımı, kendini açma davranışı ve demokratik tutum düzeylerini etkileyen çeşitli değişkenler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada genel lise öğrencilerinin benlik tasarımı ve kendini açma davranışları ile demokratik tutumları arasındaki ilişki düzeyi incelenmiştir. Buna ilaveten her üç özellik üzerinde etkili olan yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve babanın öğrenim durumu ile ailenin ekonomik durumları bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. 1996-1997 yılı itibariyle Konya ili Selçuklu, Meram, Karatay ve Karapınar ilçeleri genel liselerinde öğrenim görmekte olan 15741 öğrencinin yaklaşık %5'lik bir kısmı olan 882 öğrenci, oransız küme örnekleme yöntemiyle seçilerek araştırma örneklemini oluşturmuştur. Örneklemede liselerin bulundukları çevreler göz önüne alınarak bir seçim yapılmış ve her türlü sosyo-ekonomik düzeydeki lise öğrencisi örnekleme alınmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla Feriha Baymur'un geliştirdiği "Benlik Tasarımı Ölçeği", Ziya Selçuk'un geliştirdiği "Kendini Açma Envanteri" ve araştırmacı tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan "Lise Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemleri doğrultusunda, ölçeklerden elde edilen bilgiler üzerinde aritmetik ortalama, frekans dağılımı işlemleri 100 gerçekleştirilmiştir. Alt problemin özelliğine göre, korelasyon tekniği, ikili gruplarda Z testi, ikiden fazla gruplarda F tekniği, F tekniği sonucunda anlamlı farklılıkların bulunduğu gruplarda ise ikili karşılaştırmalarda T testi uygulanmıştır. Bu uygulamalardaki istatistiki işlemler bilgisayar ortamındaki paket programda gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada alt problemler doğrultusunda elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 1-Genel lise öğrencilerinin benlik tasarımı düzeyleri ile demokratik tutum düzeyleri arasında oldukça yüksek bir ilişki bulunmaktadır. 2-Genel lise öğrencilerinin kendini açma toplam puanlan ile demokratik tutum düzeyleri arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. 3-Cinsiyet değişkenine göre, benlik tasarımı, kendini açma ve demokratik tutumlar yönünden kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha üstün oldukları gözlemlenmiştir. 4-öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf düzeylerinin, onların benlik tasarımı, kendini açma davranışı ve demokratik tutum düzeyleri üzerinde etkisinin bulunmadığı görülmüştür. 5-Öğrencilerin annelerinin öğrenim seviyesi yükseldikçe, benlik tasarımı, kendini açma davranışı ve demokratik tutum düzeyleri de yükselmektedir. 6-Öğrencilerin babalarının öğrenim seviyesi yükseldikçe, benlik tasarımı, kendini açma davranışı ve demokratik tutum düzeyleri de yükselmektedir. 7-Öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumu iyileştikçe, benlik tasarımı, kendini açma davranışı ve demokratik tutum düzeyleri de yükselmektedir. Bu sonuçlardan yararlanarak öğrencilerin daha olumlu benlik tasarımı, kendini açma davranışı geliştirebilmelerine ve daha demokratik bireyler olabilmelerinde etkili olabileceği beklenilen öneriler verilmiştir.

Yılmaz, Ali, Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımları ve Kendini Açma Davranışları ile Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, Yüksek Lisans.