----KATEGORİ KONTROL---- Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 131 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
18-23 Yaş Genç Erkeklerin Ayak Ölçülerinin Ayakkabı Tasarımında Kullanılan Ölçüler İle Karşılaştırılması Nurettin Akçakale 2017
Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması Melisa Ebeoğlu, Eda Karacan 2017
Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Seval Kızıldağ 2017
Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı ve Sonunda Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin Aydın Kartal, Saadet Yazıcı 2017
Ergenlerde Sosyal Dışlanma, Yalnızlık ve Okul Öznel İyi Oluş: Empatik Eğilimin Aracılık Rolü Ayçe Büyükcebeci, Mehmet Engin Deniz 2017
Gençlerin Beslenme ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Nevin Şanlıer, Elif Adanur Uzunlar, Gizem Özata Uyar, Emine Elibol, Ayfer Beyaz Coşkun, Rukiye Erdoğan, Esra Bozbaş 2017
Lise Öğrencileri İçin Yeniden Kazanıma Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Taşkın Taştepe 2017
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aytunga Oğuz, Gülçin Karakuş 2017
Sunum Becerilerinin Akran Değerlendirmesine Arkadaşlığın Etkisi Oğuzhan Özdemir, Didem Erdem 2017
Türkiye’de Özel Yeteneklilerin Gelişimi Hangi Özellikler Açısından Sağlanmalı? Bir Paydaşlar Görüşü Çalışması M. Serdar Köksal, Derya Göğsu, Oktay Kılıç 2017
Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği) Fatih Yardımcıoğlu, Furkan Beşel, Fatih Savaşan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık ve Başa Çıkma Stratejileri İlişkilerinin İncelenmesi Serap Altıok 2011
Klasik Türk Musikisi ve Türk Gençliği Necmettin Hacıeminoğlu 1905
Genç Bireylerde Bireycilik ve Kolektivizm Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi Hakkı Kahveci, Mustafa Sever 2016
Gazi Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Çeviri Dersine Yönelik Tutumları Perihan Yalçın, Ali Rıza Çay 2016
Gençlerin İhtiyaçlarına Bağlı Olarak Kampüs Açık Mekan Tasarımı Tuğba Düzenli, Sema Mumcu, Buket Özdemi̇r Işik 2016
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz Yeterlilik Algısı ile Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı ve Stres Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Semra Açıksöz, Şenay Uzun, Filiz Arslan 2016
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 1 Selim İleri 2016
İnter Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır 2016
İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere Eldeli Toplama İşlemi Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniğinin Etkililiği Mehtap Kot, Serdar Sönmez, Ahmet Yıkmış, Nurhan Cora İnce 2016
Kariyer Kararsızlığı Giderme Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararsızlığını Giderme Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Abdulrezzak Çil 2016
Kırgızistan’da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Bu Dili Öğrenme Nedenleri ve Türklük Bilincine Karşı Farkındalıkları Kadir Tuğ 2016
Kişilerarası Çatışmalar ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ömer Faruk Koçak 2016
Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Farkındalık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Tenis Branşı Örneği Mehmet Ali Ergül, Cem Tınaz, Mefharet Ertaç 2016
Makyavelist Değerlerin Yönetici Olmak İsteyen Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Hakan Kara 2016
Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Duüzeylerinin İncelenmesi Canan Çeşit 2016
Müzik Eğitimi Bölümü ve Konservatuvar Öğrencilerinin Sahne Performans Kaygısı Açısından Karşılaştırılması Pilot Çalışma Cemalettin Baydağ, Uğur Alpagut 2016
Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kars İli Örneği Berna Ürün Karahan 2016
Öğrenci Yarışmalarında Ödül İptalleri İntihal ve Etik Açalya Allmer 2016
Öğrencilerin Staj Programları ile İşe Alım Süreci Denizcilik Sektöründe Rotamız Arkas Projesi Örnek Olay İncelemesi Didem Özer Çaylan, Verda Akpınarlı, Durmuş Ali Deveci 2016
Türkiye'de Genç Olmak Bukle Ünaldı 2016
Türkiye’deki Görme Engelliler ve Kaynaştırma Okullarında Öğrenim Gören Görme Engelli Öğrencilerin Yürüme Becerileri ve Postürün Değerlendirilmesi Banu Altunay Arslantekin, Esra Akı 2016
Üniversite Öğrenci ve Mezunları ile Yetişkinlerin Çoklu Zeka Alanları Açısından Değerlendirilmesi: Adana/Türkiye Örnekleminde Bir Çalışma Ayten İflazoğlu Saban, Dilek Işık, Bilge Kuşdemir Kayıran 2016
Üniversite Öğrencileri Gözüyle Yaşlılık Nasıl Algılanıyor? Yeliz Dinçer, Esra Usta, Serap Bulduk 2016
Üniversite Öğrencilerinin Batı ve Türk Müziğine Yönelik Betimleyici Sözel Davranışları ve Beğenileri Seden Konuksever 2016
Üniversite Öğrencilerinin Dans Özyeterlikleri Üzerine Bir Çalışma Zeynel Turan 2016
Üniversite Öğrencilerinin Sünnet Olma Deneyimlerine Dair Otobiyografik Anılarının İçerik Analizi Huri Gül Bayram Gülaçtı, Nur Elibol Pekaslan, Başak Şahin Acar 2016
Üniversitenin Kente Olan Ekonomik Sosyo Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halk Algısı Mutlu Uygun, Sinan Mete, Fatma Zişan Kara, Haşim Bağcı  2016
Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Lise ve Ön Lisan Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Çalışma Sultan Erge 2016
Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ekolojik Dünya Görüşlerinin Belirlenmesi Bekir Demirtaş, Nuran Tapkı 2016
Gençlik Kategorisinin Görünmeyen Yüzü: Engelli Gençlik Ayşe Demir 2015
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 2 Selim İleri 2015
Okullarda Sosyal Adalet Ölçeğinin Geliştirilmesi Hüseyin Karacan, Murat Bağlıbel, Recep Bindak 2015
Yaşlanma, Gençlik ve Göç Ekseninde Küresel Demografik Dönüşüm ve Refah Devleti Özgür Topkaya, Bünyamin Bacak, Gonca Gezer 2015
Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Hümanizm Kavramı ve Şafakta Yanan Mumlar Örneği Tahir Akışlı 2014
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 3 Selim İleri 2014
Modern Zamanlarda Tüketilen Gençlik İhsan Çapcıoğlu 2014
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Değişkenlerinin Yükleme Karmaşıklığı, Duygusal Zeka ve Akıcı Zeka Çerçevesinde İncelenmesi Hamdi Korkman, Mehmet Engin Deniz 2014
“Bir İnsan Çiz Testi” Sonuçlarının Nesiller ve Cinsiyetler Arası Karşılaştırılması: 33 Yıl Sonra Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Biricik 2013
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Düzeylerinin Araştırılması (Kastamonu-Atatürk ve İstanbul Üniversitesi Örneği) Emre Belli, Pelin Ustaoğlu, Binnur Çelebi, Ali Gürbüz 2013
Bir Genç Kız Yetişiyor Esra Nuray Sezer 2013
Gençlik Düşü Ayhan Geçgin 2013
Gençlik Kültürleri Gençlik Edebiyatı ve İlkgençlik Romanları Hikmet Asutay 2013
Yaşasın Uçan Halı Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazınında Fantastik Kavramının İrdelenmesi Hikmet Asutay 2013
Genç Yetişkinlerde Yaşamın Anlamı Ruşen Yüksel 2012
Gençlerin Otorite Algısı İle Otorite Figürü Yer Alan Reklamlara Yönelik Tutumu Arasındaki İlişki Elif Canan Onat 2012
İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk/Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma Hatice Baysal 2012
Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okul ve Ideal Okul Algılarının Metafor Yoluyla Analizi Emek Akkaya 2012
Türkiye'de Gençlik (Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?) Hacer Harlak, Çiğdem Dereboy, İ. Ferhan Dereboy, Mehmet Eskin 2012
Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması Mustafa Sevüktekin, Mehmet Nargeleçekenler, Işın Çetin 2012
Bir Üniversitelinin Not Defteri Akın Aksu 2011
Genç Sokaklarda Sessiz Çığlıklar Menekşe Nur Akkaya 2011
Yaşanmamış Gençlik Ümit Boyacıoğlu 2010
Hepatit B ve Aşı Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışının Araştırılması Tunga Barçın 2010
Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Songül Tümkaya, İlknur Çavuşoğlu 2010
Üniversite Öğrencileri ve Üniversiteden Mezun Olan Bireylerin Sosyal Sermaye Düzeylerinin Benlik Biçimleri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mehmet Ertuğrul Uçar 2010
Üniversite Öğrencilerinde Görülen Gastrointestinal Sorunlar, Toplumdakinden Farklı mıdır? Mehmet Ungan 2010
Üniversite Öğrencilerinin Orhan Pamuk ve Elif Şafak’ı Algılama Düzeyleri Bilal Kırımlı 2010
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal İlgileri, Bilişsel Çarpıtmaları ve İlk Anıları Devrim Erginsoy 2010
Yenki Gençlik Nejat Tatlıdil 2010
Hemşirelik Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Tartışma Etkinliğine İlişkin Tutum ve Davranışları Hülya Kaya, Burçin Işık, Emine Şenyuva 2009
Nasreddin Hoca, Ardılları, Umut ve Gençlik İlhan Gülek 2008
Duygusal Refah: Gençlerin Algılarının Kavramsal Analizi Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu 2008
Gençliğin İzdüşümü Nilüfer Kuruyazıcı 2008
Liseli Ergenlerin Transaksiyonel Analiz Ego Durumları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hüseyin Keler 2008
Pusula: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu Patricia Brander 2008
Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları Nuri Ömürbek, Hüseyin Güçlü Çiçek, Serdar Çiçek 2007
Çocuklara ve Gençlere Shakespeare " Macbeth, Kral Lear, Pericles, Cymbeline " Charles Lamb 2006
Gençlerimiz ve Felsefe Tansu Bele 2005
Olmaya “Gençlik“ Cihanda... Hamza Aktan 2005
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Aile Değerlendirme Ölçeği ile Piers- Harris'in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği'nden Elde Edilen Sonuçlarla Öğrencilerin Genel Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Rüçhan Gökdağ 2002
Gençlik ve Avrupa Günü 2002
Üniversite Öğrencilerinin Ülkenin Geleceği Konusundaki Düşünceleri Abdurrahman Boran 2002
Dil ve Gençlik Agah Sırrı Levend, Bülent Başaran 2001
Loevinger'in Geliştirdiği Cümle Tamamlama Testinin Türk Ergen Grubuna Uygulanması Duygu Müderrisoğlu 2001
Üstün Yetenekli Çocuklar: Aileleri ve Sorunları Füsun Akarsu 2001
''Ben De İsterem'' Nurdan Gürbilek 1999
Üniversiteye Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğrencilerin Yetenek Algılarının ve İlgilerinin Bazı değişkenler Açısından İncelenmesi Yeşim Münevver Çetin 1999
Liderlik ve Liderler: Değişim Yolunda İyi Bir Öğrenci ve İyi Bir Öğretmen Tamer Keçecioğlu 1998
Bizim Duvar Yazıları 4: Ey Türk Gençliği N’aaber Sadi Köşk 1997
Gençlik Sevgidir Suna Tanaltan 1997
Gençlik Kozası Sezai Hazır 1996
Gençlik Evi Nuyan Sav 1995
Gençliğin Yanık Kokusu İsmail Karaahmetoğlu 1994
S. Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine 1986-1993 Yılları Arasında Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Genel Değerlendirmesi Ali Savaş Çilli 1994
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyumlarının Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi Enver Sarı 1992
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ortaokul Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Yaratıcılıkları ile İlgili Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Neriman Aral Çağatay 1992
Genç Arkadaş Haluk Kırcı 1991
Gençlerde Denetim Odağı ve Ön Koşulları Binnur Yeşilyaprak 1990
Sonsuza Denk Genç Bob Dylan 1990

Sayfalar

RSS - ----KATEGORİ KONTROL---- beslemesine abone olun.