Gençlik ve Suç-Çeteye Katılma/Saldırganlık-Öfke-Şiddet/İntihar/Zararlı Alışkanlıklar/Duygusal-Cinsel İstismar/Akran İstismarı-Terörizm Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 2725 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Kriminolojide Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişimi Açısından Dokunmanın Önemi Füsun Aral Erkan 1988-1990
6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi- Gençlerde Madde Kullanımının Önlenmesi Kollektif 2017
Risk Altındaki Çocukların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı: Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Örneği Suat Kolukırık 2017
Üniversite Öğrencilerinin İçme Nedenleri ve Madde Bağımlılığından Korunma Özyeterlik Davranışlarının Belirlenmesi ve İçme Nedenlerine Dair Görüşleri Devrim Erginsoy Osmanoğlu 2017
"Suç ve Çocuk" Temalı Akademik Çalışmaların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Değerlendirilmesi (1923-2016) Burak Acar 2017
12-15 Yaş Arası Ergenlerde İstismar ve İhmal ile Akran Zorbalığı ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki Birgül Demircan 2017
12-17 yaş arası adölesanların siber zorbalık deneyimleri ve ebeveynlerin siber zorbalık konusundaki farkındalık durumlarının incelenmesi Dilek Uludaşdemir 2017
2000'li Yıllarda Çocuk Koruma Sistemi İçinde Bakım Hizmetlerinin Genel Görünümü Şeyda Yıldırım 2017
2015 Ocak-2016 Haziran Tarihleri Arasında Trabzon Çocuk Koruma Ve İzlem Merkezine Başvuran Çocuğun Cinsel İstismarı Olgularının Değerlendirilmesi Güven Seçkin Kırcı 2017
Aile İçi Şiddet ile Okulda Şiddet İlişkisi: Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği Gül Erkol Bayram 2017
Aile İçi Şiddetin Ergenlerin Şiddet Eğilimlerine Etkisi: Antalya Liseleri Örneği Yusuf Genç, Hasan H. Taylan, Yusuf Adıgüzel, İhsan Kutlu 2017
Akran Baskısıyla Başa Çıkma Konusunda Hazırlanan Psikoeğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akran Baskısı Düzeylerine Etkisi Hakan Acar, Mustafa Kılınç 2017
Akran Zorbalığı Serdar Karatoprak, Özlem Özcan 2017
Akran Zorbalığı ve Toplumsal Önemi: İki Olgu Sunumu Halil Kara, Murat Kaçar 2017
Ankara İlindeki Ergenlerde Riskli Davranışların Sıklığı, Dağılımı Fadime Özge Çavuş, Umut Yücel Çavuş, Süleyman Görpelioğlu 2017
Bakırköy Kadın Ve Kız Çocuk Cezaevi'nde Bulunan Tutuklu Veya Hükümlüler İle Suça Karışmamış Kadınların Gözünden Ailelerini Algılama Şekilleri Elif Demirbaş 2017
Cinsel İstismar Mağdurlarının Psikolojik Belirtileri ve Akılcı Olmayan İnançları Nilüfer Koçtürk, Filiz Bilge 2017
Cinsel İstismar Mağduru Ergenlerde Bağlanma Stili, Depresyon, Anksiyete, Stres, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Aleksitimi İlişkisi Sibel Demirbaş 2017
Cinsel İstismarda İstismarcı Kurban İkilemi ve Adli Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu Meryem Özlem Kütük, Gülen Güler, Ali Evren Tufan, Sati Sanberk 2017
Çıraklık Eğitimine Devam Eden Ergenlerde Madde Kullanım Sıklığı, Öfke Düzeyi-Öfke İfade Tarzı ve Bağımlılık Şiddeti İlişkisi Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Selma Doğan 2017
Çocuk Adli Vakalarında Karışıldığı İddia Olunan Suç Tipleri İle Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki Selma Tural Hesapçıoğlu 2017
Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Çocuk Tutuklu/Hükümlüler Üstündeki Psikolojik Etkileri Ayhan Erbay 2017
Çocuk Suçluluğu Clemens Bartollas, Frank Schmalleger 2017
Çocuk Suçluluğu Karşısında Belediyelerin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme Hasan Ege Söyüt 2017
Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ergen Hasta Popülasyonunda Online Cinsel İstismar Sıklığı, İlişkili Risk Faktörleri ve Sonrasında Oluşabilecek Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yunus Emre Dönmez 2017
Çocuk ve Ergenlerde Uçucu Madde Bağımlılığını Etkileyen Psikososyal Sebepler: Olgu Sunumu Ayşenur Karaaslan 2017
Çocuk ve Suç İlişkisinin Sosyolojik Suç Kuramları ile İncelenmesi Özge Cömert, Yelda Sevim 2017
Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu Kemal Erol 2017
Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Sosyal Hizmet Müdahalesinin Önemi Zeki Karataş 2017
Çocuklarda Suça Sürükleyen Faktörler, Ruhsal Problemler ve Hemşirelik Bakımı Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş 2017
Çocuklarda ve Adölesanlarda Duygusal İstismar ve İhmal Meryem Özlem Kütük, Öznur Bilaç 2017
Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılığı Düzeylerinin İncelenmesi Gökhan Kerse, Yağmur Kerse 2017
Dezavantajlı Çocuklar: İstanbul’un Yoksul ve Yoksun Çocukluk Halleri Esin Küntay 2017
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde siber zorbalık ve mağduriyetin prevalans ve prediktörleri Burcu Ece Kök 2017
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları Cemil Işık Sönmez, Duygu Ayhan Başer, Sevil Aydoğan 2017
Ebeveyn Ayrılığının Çocukların Suça Sürüklenmesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Mehmet Sağlam, Mehmet Kıvrak, Tahir Baysal 2017
Ekolojik Sistem Yaklaşımı Üzerine Bir Olgu Sunumu: Suça Sürüklenen Çocuk ve Ailesiyle Çalışma Uzman Deniz Yılmaz 2017
Ergen Cinsel İstismar Olgularında Psikopatoloji Gelişiminde 5-HTTLPR Gen Polimorfizmi ve Yılmazlık Bileşeninin Değerlendirilmesi Gresa Çarkaxhiu Bulut, Ayşe Rodopman Arman, İlter Güney, Pınar Gültepe 2017
Ergen Gözüyle Ceza ve Etkileri Ayşe Aypay 2017
Ergenler İçin Sigara Kullanım Beklentisi Ölçeğini (SKBÖ) Türk Kültürüne Uyarlama Hikmet Yazıcı, Fatih Camadan, Gökhan Kahveci 2017
Ergenlerde Akran Zorbalığı, Sosyal Destek ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi İhsan Onur Kızılkan 2017
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı ve İntihar Firdevs Savi Çakar 2017
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışına Eşlik Eden Duygusal Şemalar Kasım Fatih Yavuz, Nuran Yavuz, Sevinç Ulusoy, Güliz Özgen 2017
Ergenlerde Öfke İfade Tarzı, Atılganlık Düzeyi ve İlişkili Faktörler Eda Kiraz, Fatma Demirkıran 2017
Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmaya Yönelik Psiko - Eğitim Programı Yasemin Yavuzer 2017
Ergenlerde siber zorba ve mağdur olmanın anne baba tutumları ve okul iklimi ile ilişkisinin incelenmesi Mehmet Şam 2017
Ergenlerde Şiddetin Önlenmesinde Din Eğitiminin Rolü Macit Yılmaz 2017
Ergenlerde Yeni Bir Sorun: “Bonzai” Özlem Gül, Dolunay Gürses, Emine Özdemir, Ferhat Yıldız 2017
Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Hüseyin Gülen 2017
Ergenlerin Şiddet Eğilimleri ve Empatik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Güneş Salı 2017
Ergenlik Dönemi Riskli Davranışları Önleme ve Müdahale Serap Özdemir 2017
Genç Erişkin Erkeklerde Şiddet Eğilimi ve Psikolojik Durum ile İlişkisi Özge Işıl Çetin, Semra Erdoğan 2017
Genç Sporcu ve Antrenörlerde Sigara İçme Alışkanlık ve Davranışları Hüseyin Aslan, Kenan Erdağı, Bülent Işık, Mükerrem Erdoğan, Alpay Güvenç 2017
Genç Yetişkinlerde Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları ile Çocukluk Çağı Travmaları ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Merve Koçak 2017
Gençler Arasında Sentetik Kannabinoid Kullanımı ve İlişkili Faktörler Derya Adıbelli, Selvinaz Saçan, İsmet Çelebi 2017
Gençler ve Tütün Ürünler Filiz Çağla Uyanusta Küçük 2017
Güney Hindistan'da Üçüncü Basamak Bakım Merkezindeki Sağlık Hizmeti Öğrencilerinde İntihar ve Depresyon Okuryazarlığı Dushad Ram, Suhas Chandran, Basavana Gowdappa-H 2017
Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Bakışı Özlem Sinan, Betül Tosun, Nursemin Ünal 2017
Hemşirelik ve Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Karşılıklı Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması Aylin Aktaş Özakgül, Sevil Yılmaz, Medine Koç, Sevim Buzlu, Türkinaz Atabek Aştı 2017
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Bağımlılık Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenler Cantürk Çapık, Şeyda Özbıçakcı 2017
Her Yönü ile Akran Zorbalığı Nermin Gürhan 2017
İlaç İçerek İntihar Girişiminde Bulunan Gençler ve Koruyucu-Önleyici Hizmetlere Genel Bakış Çilem Bilginer, Esra Çöp, Zeynep Göker, Özlem Hekim, Ebru Sekmen, Özden Üneri 2017
İlk Atak Psikoz Tanısıyla Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergen Hastalarda Madde Kullanım Bozukluğu Eş Tanısının Klinik Bulgularla İlişkisinin Araştırılması Tuğba Eseroğlu 2017
İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri Çağatay Özcan, Rukiye Ünsal Saç, Medine Ayşin Taşar 2017
İzmit’te Yaşayan Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı ve Aile Özellikleri ile İlişkisi İrem Damla Çimen, Ayşen Coşkun, Serhat Nasıroğlu, Nilay Etiler 2017
Kent, Yoksulluk ve Göç Bağlamında Çocuk Suçluluğu: Diyarbakır örneği Gani Aladağ 2017
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lise Öğrencileri Arasında Psikoaktif Madde Kullanım Yaygınlığı ve Risk Etkenleri, 1996-2015 Mehmet Çakıcı, Deniz Ergün, Ebru Çakıcı, Çise Onur 2017
Lise Gençliğinde Madde Bağımlılığının Çok Kriterli Karar Modeli ile Değerlendirilmesi Deniz Koçak, Murat Atan 2017
Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Dilek Akkuş, Aysel Karaca, Dilek Konuk Şener, Handan Ankaralı 2017
Lise Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddelere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bülent Tansel 2017
Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz-Yeterliğinin İncelenmesi Muhammed Yıldız 2017
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Akran Baskısı İle İlişkisinin İncelenmesi Nigar İnan 2017
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Davranışlarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri İbrahim Okan Erden 2017
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ali Semerci 2017
Liselerde Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu/Uçucu/Uyarıcı Madde Kullanım Eğilimleri: Kocaeli Örneği Yusuf Genç, Hasan Hüseyin Taylan 2017
Medyanın Çocukların ve Gençlerin Sosyalleşme Sürecine Olumsuz Etkileri: Şiddet ve Saldırgan Davranışlar Üzerine Bir İnceleme Turhan Şengönül 2017
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Öfke Düzeyi, İfade Tarzı ve İlişkili Faktörler Zehra İncedal Sonkaya, Şemsinnur Göçer, Osman Günay, Rabiye Özlem Ulutabanca 2017
Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri M. Burak Gönültaş, Görkem Kelebek 2017
Okullarda Yaşanan Tahripçiliğin (Vandalizm) Sıklığının, Nedenlerinin Ve Sonuçlarının Öğrenci Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi Ahmet Yıldırım 2017
Ortaokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ile Okula Karşı Tutum (Kartepe İlçesi Örneği) Tacettin Açıkgöz 2017
Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber zorbalık davranışları ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi Hande Gencer 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorba Olma Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya İli Örneği Hasan Hüseyin Taylan, Furkan Aydın, Murat Topal 2017
Öfke Denetimi Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzlarına Etkisi Eyup Zorlu 2017
Öfke Kontrolü Programının Ortaokul Öğrencilerinin Öfke Kontrolü Becerilerine Etkisi Murat Canpolat, Meral Atıcı 2017
Öğrenci Görüşlerine Göre Siber-Zorbalık ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki Nuray Taştan, Rıza Gökler 2017
Öğrencilerin Karar Verme Düzeyleri İle Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzlarının Belirlenmesi Veysel Temel, Sefa Şahan Birol, Selahattin Akpınar, Kazım Nas 2017
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algısı İle Siber Zorbalık Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Melih Dikmen, Adil Çağlar 2017
Öğretmen adaylarının siber zorba davranışlara yönelik görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi Esra Mutlu 2017
Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa Yönelik Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Melih Dikmen, Adil Çağlar 2017
Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi Hüdaverdi Mamak, Mehmet Dalkılıç 2017
Özkıyım Girişimi Nedeni ile Karaciğer Transplantasyonu Gereken Bir Ergen Olgunun Değerlendirilme Süreci Burcu Kardaş, Ömer Kardaş, Burcu Özbaran, Serpil Erermiş 2017
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu için Başvuran Çocuk ve Ergenlerde İhmal ve İstismar Canan Kuygun Karcı, Esra Güzel, Sati Sanberk, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Özge Metin 2017
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Durumları Salih Mavili 2017
Riskli Davranış Gösteren Ergenlerde, Çocukluk Çağı Travmaları İle Ruhsal Durum Arasındaki İlişki Sema Balık Okutan, Ela Arı, Firdevs Melis Cin 2017
Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile çocukluk çağı travmaları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki Mehtap Feyza Gökalp 2017
Siber zorbalık yapma siber mağdur olma ve denetim odağı arasındaki ilişkinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi Ferhat Bayram 2017
Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç Yetişkin Erkeklerde Olumsuz Duygu Durumun Dikkat Yanlılığına Etkileri Emel Kalınkılıç 2017
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uyuşturucu Madde Kavramına İlişkin Algıları Yusuf Çelik 2017
Sosyal Fobi ve Akran Baskısının Ergenlerde Madde Kullanımına Etkisi Veysel Can 2017
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında siber zorbalık davranışlarının araştırılması Çilem Koçak 2017

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Suç-Çeteye Katılma/Saldırganlık-Öfke-Şiddet/İntihar/Zararlı Alışkanlıklar/Duygusal-Cinsel İstismar/Akran İstismarı-Terörizm beslemesine abone olun.