Gençlik ve Korunmaya Muhtaç Gençler/Yetiştirme Yurdu Gençliği Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 176 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Yetiştirme Yurdunda Kalan Lise Düzeyinde Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Orcan Mızrak, Yunus Sinan Biricik, Emre Belli 2017
Ankara'da Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenler: Ruhsal Belirtileri, Fiziksel Etkinlik Düzeyi Ve Ilişkili Etkenler Özge Karadağ Çaman, Hilal Özcebe 2011
Ben Değerliyim: Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar Projesi Güçlenme Hikayeleri Biriktiriyor: Sosyolojik Değerlendirme Raporu Nihan Bozok 2011
Erzurum Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yıkıcı Davranım Bozuklukları Sıklığı Salime Gürsoy, Tülin Fidan, İsmet Kırpınar 2011
Trabzon, Ordu, Samsun, Rize ve Giresun Erkek Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenler ile Trabzon İlinde Ailesi ile Yaşayan Erkek Ergenlerin Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması Gülizar Rol Mollamehmetoğlu 2011
Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği) Ebru Olcay Karabulut, Hakkı Ulucan 2011
Bakım Kurumlarında Kalan Gençlerin Sosyalleşmesi: Boş Zaman Aktivitelerinin Etkileri Bakımından Bir Araştırma Sabri Kaya 2016
Erken Çocukluk Dönemini Koruma Altında Geçirmiş Bireylerin Aile ve Devlet Metaforlarının Belirlenmesi Gülüzar Şule Tepetaş Cengiz, Fatma Elif Kılınç 2016
Gözardı Edilen Bir İşletme Türü Olarak Üniversite Öğrenci Yurtlarının Profili Önder Met, İsmail Mert Özdemir 2016
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri Elif Asik, Fatma Eker 2016
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Dini Başa Çıkma: Bursa ve Şanlıurfa Yetiştirme Yurtları Örneği Asude Coşkunsever 2016
Yetiştirme Yurtlarında Kalan 6. - 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyalleşme Becerilerinin İncelenmesi Adem Öcal, Güven Kemerkaya 2015
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Sosyal Uyum Ve Davranış Problemi Olan Ergen Kızların Uyum Problemlerinin Azaltılmasında Takım Sporlarından Futbolun Etkisi Hulusi Alp, Osman Kürşat Ergül, E. Nilay Ada, Hüseyin Çamlıyer 2015
Konya İli Yetiştirme Yurtlarında Barınan 14-18 Yaş Grubu Kız ve Erkek Öğrencilerin Fiziksel Aktivite ve Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi Musa Uçar 2014
Yetiştirme Yurdunda Büyüyen Genç Yetişkinlerin Bazı Psikolojik Özelliklerinin Ailesi Yanında Büyüyen Bireylerle Karşılaştırılması Elif Sağlam 2014
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlere Verilen Çatışma Yönetimi Programının Değerlendirilmesi Pınar Çiçekoğlu 2014
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Stresle Başa Çıkma Tarzları Eğitim-Öğretim Yaşantılarında Stresle Başa Çıkma ve Sosyal Karşılaştırma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kübra Saral 2013
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ender Durualp, Pınar Çiçekoğlu 2013
Yetiştirme Yurdunda Kalan Erkek Ergenlere Uygulanan Yapılandırılmış Eğitimin Benlik Saygısı Umutsuzluk Düzeyi ve İntihar Olasılığı Üzerine Etkisi Şenay Akpınar 2013
Yetiştirme Yurdunda Kalmakta Olan Ergenlerin Anne-Baba Algıları: Nitel Bir Çalışma Özlem Karakuş, Mehmet Kırlıoğlu, Doğa Başer, Burcu Bati 2013
Yetiştirme Yurdunda Kalan 16-18 Yaş Grubundaki Adölesanların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi Şenay Akgün, Media Subaşı Baybuğa, Gülümser Kublay 2012
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Çocukların Kuruluşa Geliş Nedenlerinin İncelenmesi Nur Feyzal Kesen, Özlem Karakuş, Mehmet Engin Deniz 2012
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ile Öz-Saygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Dilek Türkmen 2012
Bir Özsaygı Geliştirme Programının Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerin Özsaygı Düzeyleri Üzerinde Etkililiği Bircan Reçber 2011
Yetiştirme Yurdunda Akran Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu Yasemin Özkan, Elif Gökçearslan Çifci, Sinem Gülenç 2011
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Genel Durumlarının İncelenmesi: Çankırı Örneği Pınar Çiçekoğlu, Ender Durualp 2011
Lise Öğrenimine Devam Eden Ailesinin Yanında Yaşayan Öğrencilerle, Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Öğrencilerin Çatışma Çözme Davranışı ile Öfke İfade Stillerinin Karşılaştırılması Tuncay Çalıkoğlu 2010
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Koruma Altında İken Aile Yanına Döndürülen 6-18 Yaş Çocuk ve Gençlerin Duygusal Ve Davranış Sorunları; Kütahya İli Örneği Selvinaz Saçan 2010
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Gelecek Beklentileri ve Sosyal Destek Algıları Ayşe Sezen Bayoğlu, Eda Purutcuoğlu 2010
HIV/AIDS Knowledge Among a Group of Youngsters Under Social Protection in Turkey (Türkiye'de Sosyal Koruma Altında Bulunan Gençlerin HIV/AIDS Bilgisi) Veli Duyan, Gülsüm Çamur Duyan 2009
Yetiştirme Yurdu Ergenlerinde Allah Tasavvuru, Malatya Örneği Şükran Demirci 2009
Yetiştirme Yurdunda ve Aileleri ile Yaşayan Adölesanların Benlik Saygıları ve Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması Hacer Çetin, Hicran Çavuşoğlu 2009
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi Yanında Yaşayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri ile Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülçilem Şahin 2009
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Geçlerin Aile Kurumuna Bakışlarının Değerlendirilmesi Hatice Şahan 2009
Ankara’da Bulunan Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Adolesanlarda Sosyodemografik Özelliklerin ve Fiziksel Aktivitenin Düzeyinin Ruhsal Belirtiler ve Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Özge Karadağ 2008
Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Zeynep Şimşek, Neşe Erol, Didem Öztop, Özlem Özer Özcan 2008
Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Ankara Sakarya Caddesi Örneği Mehmet Meder 2008
Yetiştirme Yurdu Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Çocuklarının Duygusal ve Davranışsal Sorunları Belgin Üstün 2008
Ergenlerde Saldırganlık ve Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki: Yetiştirme Yurtları Üzerinde Bir Araştırma Nur Feyzal Kesen, Mehmet Engin Deniz, Neslihan Durmuşoğlu 2007
Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuklarda Firar Nedenleri Mehmet Fatih Gözler 2007
Bir Kız Yetiştirme Yurdunda Sosyodemografik Özellikler ve Duygusal- Davranışsal Sorunlar Aynur Pekcanlar Akay, Süha Miral, Burak Baykara, Beyazıt Yemez 2006
Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Ergenlik Sorunları ve Başetmeleri Elif Asik 2006
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Kız Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Neriman Aral, Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı 2006
Yetiştirme Yurtlarında Akran Şiddeti Özge Özgür Sayar 2006
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenler Arasında Şiddet ve Sosyal Servis Görevlilerinin Şiddete Yönelik Uygulamaları Özge Özgür Sayar 2006
Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenlerin Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Mehmet Engin Deniz, Nur Feyzal Kesen, Ömer Üre 2006
Ailesi Yanında ve Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Songül Tümkaya 2005
Konya`da Korunma Altında Bulunan Gençlerin Saldırganlık Düzeyleri Nur Feyzal Aktaş 2005
Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Davranış ve Duygusal Sorunları Seval Üstüner, Neşe Erol, Zeynep Şimşek 2005
Sokakta Yaşayan Ergenler ve Sağlık Durumları Kültegin Ögel, Harika Yücel 2005
Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar Bekir Türkmen 2005
Yetiştirme Yurdu Yaşantısı Geçiren Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Mustafa Kutlu 2005
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi Müdriye Yıldız Bıçakçı 2005
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi Figen Gürsoy, Neriman Aral, Müdriye Yıldız Bıçakçı 2005
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı 2005
Yetiştirme Yurtlarında Strese Yol Açan Faktörler ve Ergenlerin Stresle Başaçıkma Tarzları Ercan Sayar 2005
Öksüz ve Yetimlerin Toplumsal Bütünleşme Problemi: Diyarbakır Yetiştirme Yurdu Uygulaması M. Cengiz Yıldız 2004
Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi Orhan Demir 2004
Yetiştirme Yurtlarındaki Adölasanların Benlik Saygıları ve Psikolojik Belirtileri Hacer Çetin 2004
Sokak Çocuklarının Sosyal Rehabilitasyonu Serdar Orhan 2003
Yetiştirme Yurdu ve Anne-Baba Yanında Kalan Ergenlerde Öğrenilmiş Güçlülük Güler Boyraz, Gül Aydın 2003
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesinin Yanında Kalan Lise Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar Başaran Gençdoğan, Arzu Gülbahçe, Uğur Uğurlu 2003
Bir Özsaygı Geliştirme Programının Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerin Özsaygı Düzeyleri Üzerinde Etkililiği Bircan Reçber 2002
Korunma Altında Olan Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Süreyya Acısu 2002
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları Saadettin Özdemir 2002
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Aileleriyle Yaşayan Liseli Gençlerin Stresle Başaçıkma Stratejileri Hülya Şahin 2002
Yetiştirme Yurtlarında ve Aile Ortamında Yaşayan Ergenlerin Bilişsel Yapıları (Olumsuz Otomatik Düşünceler) ve Problem Çözme Becerisi Açısından İncelenmesi Taşkın Tanrıkulu 2002
Yetiştirme Yurtlarında ve Anne-Baba Yakınında Kalan Ergenlerde Öğrenilmiş Güçlülük (Learned Resourcefulness in Institutionalized and Non-Institutionalized Adolescents) Güler Boyraz 2002
Aileleriyle Birlikte Yaşayan Ergenlerle Yetiştirme Yurtlarında Kalan Değer Tercihlerinin Karşılaştırılması Necdet Şengül 2001
Yetiştirme Yurdunda Kalan 16-18 Yaş Arası Gençlerin Cinselliğe Bakış Açısı Meltem Yıldırım ve Diğerleri 2001
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Öğrencilerin Grup Sorumlularından Aldıkları Desteğin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İbrahim Şenel 2001
Yetiştirme Yurtlarında ve Aileleri Yanında Yaşayan Ergenlerin, Benlik Saygısı, Depresyon ve Yalnızlık Düzeyleri ile Sosyal Destek Sistemleri Açısından Karşılaştırılması Banu Erim 2001
Yetiştirme Yurtlarındaki Gençlerin Din Eğitimi Problemleri Orhan Demir 2001
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Topluma Kazandırılmasında Yetiştirme Yurtları Sevda Demirbilek 2000
Well-Being of Institutionalized Children: A Comparative Study on Parental Derivation (Kurumda Yaşayan Çocukların Durumu: Anne-Baba Yoksunluğu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma) Binnur Kurtlar Mesiç 2000
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerde Ailesiyle Birlikte Kalan Ergenlerin Benlik Algıları Yönünden Karşılaştırmaları Erhan Tunç 2000
Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerde Kimlik Statülerinin İncelenmesi Feride Oflazoğlu 2000
Yetiştirme Yurdundaki Öğrencilerin Psikolojik Belirti Düzeylerinin Değerlendirilmesi Mehmet Kök 2000
Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Gençlerin Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörler M Murat Özkul 2000
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları Saadettin Özdemir 1999
Türkiye'de Kimsesiz ve Zihinsel Özürlü Gençlerin Sosyal Konumu İbrahim Cılga 1999
Yetiştirme Yurdu ile Ailesi Yanında Kalan Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Okul Başarılarına Etkisi Tekin Balcı 1999
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesinin Yanında Kalan Ergenlerin Kimlik Gelişimlerinin Karşılaştırılması Mehmet Gündoğdu, Şerife Gonca Zeren 1999
Ankara İli Yuva/Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Lise Öğrencilerinin Kendini-Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Neşe Hacisalihoğlu 1998
Denizli İli 12-18 Yaş Yetiştirme Yurdu Çocuklarının Fiziksel ve Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Ercüment Bedir 1998
Erkek Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençler Üzerinde Bir Çalışma Mine Ekinci, Sevinç Yaman 1998
Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Akademik Başarısızlık Nedenlerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Tayfur Benli 1998
Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi Mustafa Kutlu 1998
Yetiştirme Yurdunda Barınan 13-15 Yaş Grubu Ergenler ile Aileleri Yanında Yaşayan Aynı Yaş Grubu Ergenlerin Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması (Gaziantep Erkek Yetiştirme Yurdu Örneği) Ebru Oktay 1998
Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Yaşam Niteliği Göstergeleri İbrahim Cılga 1998
Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Gençlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Topluma Uyumları Koray Acar ve Diğerleri 1998
Yetiştirme Yurtları ve Gençlik Liderliği Fatma Işıl Bulut, Uğur Özdemir 1998
Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerin Hakları İbrahim Cılga 1997
Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerdeki Ruhsal Belirtiler Murat Çakışoğlu, Yaşare Aktaş 1997
Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenlerin Ruhsal Semptomlarının ve Benlik Saygılarının İncelenmesi M. Doğramacı 1997
Yetiştirme Yurdunda Yaşayan 12-18 Yaş Arası Kız Çocuklarının Psikodrama Öncesi ve Sonrası Kişilik Özelliklerinin ve Sosyal Uyumlarının Karşılaştırılması Gülcan Gündüz 1996
Yetiştirme Yurtlarında Kalan 15-18 Yaşındaki Gençlerin Cinsel Bilgi Düzeyi Leman Yüksel 1996
Korunmaya Muhtaç Genç Kızların Ruh Sağlığına Etki Eden Psikolojik Faktörler Fatma Işıl Bulut 1995
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Sosyal Grup Çalışması Gereksinimi Fatma Işıl Bulut 1995
Toplumsal Katılım Açısından Ailesiz Yetişen Gençlerin Yaşam Niteliği İbrahim Cılga 1995

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Korunmaya Muhtaç Gençler/Yetiştirme Yurdu Gençliği beslemesine abone olun.