Gençlik ve Kimlik/Kişilik/Karar Verme Davranışları/Benlik/Tutum/Kendini Kabul/Kendini Açma Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 783 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Servet Reyhan, Yunus Emre Yarayan 2017
Akran Aracılı Öğretim Yönteminin Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Sosyal Kabulüne ve Özel Gereksinimli Bireylerin Benlik Saygısına Etkisi Halil Selimoğlu 2017
Beden İmajı ile Psikolojik Belirti Düzeyi ve Kişilerarası Tarz Arasındaki İlişkiler: Alternatifmodeller Ahmet Altınok, Ahmet Kara 2017
Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü Cemaliye Direktör, Cahit Nuri 2017
Birinci Sınıf Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Yaşamboyu Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki Tanju Deveci, Nader Ayish 2017
Düşünme Stilleri Açısından Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Metin Kadim 2017
Ebeveyninde Bipolar Bozukluk Olan Gençlerin Benlik Tasarımlarının İncelenmesi Gülhan Küçük Öztürk, Mahire Olcay Çam 2017
Ergenlerde Öz Eleştiri ve Öz Şefkat: Öz Değerlendirmenin İki Formu ve Psikopatoloji ve Tedavideki Etkileri Maria do Céu Salvador, Carlos Carona, Paula Castilho 2017
Ergenlerde Öz-Belirleyicilik ve Yaşamda Anlam İlişkisinde Temel Psikolojik Gereksinimlerin Aracı Rolü Nur Demirbaş Çelik, Fatma Tezcan 2017
Ergenlerin Benlik Algıları, Algıladıkları Ebeveyn Tutumları, Ebeveyne Ve Akrana Bağlanma Durumları Ve Ebevenylerinden Beklentileri Yunus Kaya 2017
Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi Elif Güneri Yöyen, Ayşe Azaklı, Rıdvan Üney, Onur Okan Demirci 2017
Erken Evlenen ve Çocuk Sahibi Olan Ergen ve Beliren Yetişkinlerin Kimlik Statülerinin İncelenmesi Reyhan Pehlivan 2017
Evde Yaşayan Öğrenci ile Yurtta Yaşayan Öğrencinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi Hamza Kandemir, Bayram Dirik, Müslime Narin 2017
Genç Futbolcuların Kişilik Özellikleri İle Ego ve Görev Yöneli̇mleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Ali Nail Şengül, Ünsal Tazegül 2017
Genç Kadınlarda Eldeki 2./4. Parmak Uzunluk Oranına Göre Kişilik Özellikleri Profilinin İncelenmesi Arkun Tatar, Haşim Ercan Özmen, Funda Aksu 2017
Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması Türkan Karakuş Yılmaz, Özlem Baydaş, Memnune Kokoç 2017
Güzel Sanatlar Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcılıklarının Psikopatolojileri ve Kişilik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Büşra Gürhan 2017
İstanbul'da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Beden Algısı Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sendi Ben 2017
Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri Halil Ekşi, İbrahim Demirci, Çınar Kaya, Füsun Ekşi 2017
Kendini Açma Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Emine Öksüz, Sevinç Mersin, Türker Türker 2017
Kimlik Liderlik Ölçeği'nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Ögrenci Örnekleminde İncelenmesi Serap Akfırat 2017
Kişilerarası Gönüllü Dijital Gözetim ve Gençlik: Gündelik İlişkilere Yansımaları Bağlamında Siyasal ve Dinsel Kimliklerin İfşası Serdar Ünal 2017
Lise Çağı Ergenlerde Benlik Saygısı ile Öğrenilmiş Çaresizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeki Gözaydın 2017
Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekanlarının Etkisi Sinem Kızılaslan 2017
Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekânlarının Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi Sinem Kızılaslan, Ali Özbilen 2017
Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Beden Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gizem Gökçe 2017
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Doğum Sırasının Özgecilik Üzerindeki Yordayıcı Gücünün İncelenmesi Mustafa Kemal Yöntem, İsmail Öktem, Selahattin Artuç 2017
Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde Assiye Aka 2017
Mizah Tarzları ile Kişilik Özellikleri, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkiler Serel Akdur, Ayşegül Durak Batıgün 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özlem Dönmez, Oya Ramazan 2017
Orta Okullarda Eğitim Gören ve İstismara Maruz Kalan Çocukların Fiziksel Benlik Algı Düzeyleri Hakkı Çokmaz, Mürvet Aydın, Emine Mısır 2017
Ortaokul Öğrencilerinde Benlik Saygısının Yordayıcısı Olarak Annelerinin Depresyon, Kaygı, Stres Ve Benlik Saygı Düzeyleri Hacı Özdemir 2017
Öğrenci Liderliği Uygulamaları Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hazal Büyükoğlu, Gökhan Polat 2017
Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Karar Verme Ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi Murat Tekin, İlker Özmutlu, S. Erim Erhan 2017
Özgür İrade ve Belirlenimcilik Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri Sinan Alper, Nebi Sümer 2017
REACH Affetme Modelinin Türk Kültürü Üzerinde Etkililiğinin İncelenmesi Hayrunnisa Özgür, Jale Eldeleklioğlu 2017
Sporcu ve Sedanter Lise Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği) Sıtkı Özbek, Melike Taşbilek Yoncalık, Fikret Alıncak 2017
Üniversite Öğrencilerin Genel Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Sporcu Kimlik Algısı Arasındaki İlişki (Vakıf Üniversitesi Örneği) Uğur Caba, Aydın Pekel 2017
Üniversite Öğrencilerinde Ben ve Öteki Algısı Devrim Erginsoy Osmanoğlu, İbrahim Aksakal, Adem Dağaşan 2017
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Gelişimi ve Güven Duygusu M. Olcay Çam, Esra Engin, Merve Uğuryol 2017
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Kurguları, Yatay Ve Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk İle İlişkisel, Özerk, Özerk-İlişkisel Benlik Arasındaki İlişkiler Mehmet Ertuğrul Uçar 2017
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Akademik Başarıyı Yordayan Değişkenler Sevgi Özgüngör, Asuman Duatepe Paksu 2017
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Aile Tutumunun İlişkisi Hatice Güler 2017
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tuğçe Yıldırım 2017
Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Derya Delikoyun 2017
Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Benlik Ölçeği Türkçe Sürümünün Psikometrik Özellikleri Emine Çağlar, F. Hülya Aşçı, Naile Bilgili 2017
Üniversite Öğrencilerinde Kimlik Duygusu, Dini Yönelim ve Psikolojik İyi Oluş Ömer Taha Sözer 2017
Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Nurdilan Şener 2017
Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançlarının Benlik Kurgularıyla İlişkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman Üniversitesi Örneği Erdal Bulğur 2017
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Kaygı Düzeyleri ve Yetersizlik Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sümeyye Demir 2017
Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Uğur Abakay, Fikret Alıncak, Seda Ay 2017
Üniversite Öğrencilerinin Ego Durumları: Stresli Yaşantılarına Yönelik Ebeveyn Tepkileri, Ailelerdeki Koruyucu Etkenler ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Halil Ekşi, Durmuş Ümmet, Emine Beyza Özoğlu 2017
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi Mustafa Ulu, Meryem Berrin Bulut 2017
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış, Kendini Affetme ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkiler Örüntüsü: Bir Yol Analizi Çalışması Mine Sayın 2017
Üniversite Öğrencilerinin Özel Yaşam Alanlarına Yönelik Umut Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Derya Mutlu 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Aşkın Karaduman, Sinem Tarhan 2017
Üniversitede Farklı Branşlarda Spor Yapan Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Şıh Mehmet Yiğit, Fikret Ramazanoğlu, Elif Tuğçe Kavas 2017
Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Bazı Demografik Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stilleri Oruç Ali Uğur 2017
Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeklerinin Lise Öğrencileri için Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri Yalçın Özdemir, Figen Çok 2011
Akademik Başarı Ve Kişilik İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz 2011
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Murat Yıkılmaz, Zeynep Hamamcı 2011
Iskalanan Gençlik: Nereden Geldim? Ben Kimim? Ne İstiyorum? Ünsal Söylemezoğlu 2011
İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Görülen Liderlik Davranışlarının Araştırılması Ömer Durmuş 2011
Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama Oğuz Başol, Salih Dursun, Serpil Aytaç 2011
Kişilik İnanç Ölçeği- Kısa Formunun (KİÖ-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği İbrahim Taymur, M. Hakan Türkçapar, Sibel Örsel, Emre Sargın, Serkan Akkoyunlu 2011
Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Gençliğin Kimlik Algısı: Üniversite Gençliği Üzerine Bir Araştırma Serdal Fidan 2011
Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçi Özellikleri ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hatice Asan 2011
Okulu Terk Etmiş Ortaöğretim Öğrencilerinin Benlik Algıları ve Rehberlik Gereksinimlerinin Karşılanma Düzeyleri Erhan Tunç 2011
Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi Canan Çeşit 2011
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Değişkenler Açısından Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin ve Sonuç Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Betül Karaduman, Nuri Emrahoğlu 2011
Üniversite Öğrencilerinde Kaygı ve Benlik Saygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Investigation of the Predictors of Anxiety and Self‐esteem in a Sample of University Students) Yağmur Çerkez 2011
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ve Karar Stratejileri Atılgan Erözkan 2011
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Farkındalık Duyguları İfade Etme Benlik Kurgusu ve Öznel İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Behire Kuyumcu 2011
Üniversite Öğrencilerinin Kendilik Algıları, Gestalt Temas Biçimleri ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Figen Akça, Gülçilem Şahin, Buket Vazgeçer 2011
Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma, Öznel İyi Oluş ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması Gülin Nur Şahin 2011
Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Statüleri, Kişilik Özellikleri ve Algıladıkları Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Tuğba Yenihayat 2011
Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlılıkları İle Benlik Saygıları ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hakan Sarıçam 2011
Üniversite Öğrencilerinin Üst Biliş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Özden Demir, Suna Kaymak Özmen 2011
Üniversite Öğrencilerinin, Karar Verme Stillerinin ve Karar Vermede Özsaygı Düzeylerinin Utangaçlık ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi Ahmet Selçuk Yılmaz 2011
Üniversiteli Hentbolcuların Mükemmeliyetçilik ve Kaygı Düzeyleri ile Başarı Hedefleri ve Müsabaka Sonuçlarına Yaptıkları Yükleme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatma Çepikkurt 2011
Sporun Lise Ögrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi Erol Sun, Hüseyi̇n Eroğlu 2016
12.Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Anne-Baba Tutumları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Merve Dokuyan 2016
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi Cem Işik, Tuba Türkmendağ 2016
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması Erkan Cantav 2016
Benlik Saygısı ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Öz Düzenlemenin Doğrudan ve Dolaylı Rolü Şahin Kapıkıran, Metin Yaşar, Necla Acun Kapıkıran 2016
Birinci ve Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme ve Etkileyen Faktörler Şebnem Bilgiç, Zeynep Tosun 2016
Body Appreciation Scale: Evaluation of the Factor Structure and Psychometric Properties among Male and Female Turkish University Students (Beden Memnuniyeti Ölçeği: Türk Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinde Faktör Yapısı ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi) Orkide Bakalım, Arzu Taşdelen-Karçkay 2016
Davranış-Mekân Uyumu: Bilişsel Esneklik Düzeyleri Farklı Öğrencilere Göre, Okul Ortamında Olanaklılıkların (affordances) İncelenmesi Gülsemin Alparslan Kardeş 2016
Duygusal Özerklik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Klinik Başvurusu Olmayan Ergen Öğrencilerde Duygusal Özerkliğin İncelenmesi Arkun Tatar, Tezan Bildik, Çiğdem Yektaş, Fırat Hamidi, Haşim Ercan Özmen 2016
Empati Becerisi Psiko Eğitim Programının Üstün Zekâlı Ergenler Üzerindeki Etkisi Pervin Nedim Bal, Yıldız Bilge 2016
Ergen Bireylerin Benlik Saygısı, Beden Kitle İndeksi ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi Suat Kılıçarslan, İsmail Sanberk 2016
Ergenin Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Sosyal Yetkinlik, Bilişsel Hatalar, Bilişsel Esneklik ve Anne Baba Beş Faktör Kişilik Özellikleri İlişkisi Mehmet Bilgin 2016
Ergenlerin Beş Faktör Kişilik Özelliği İle Bilişsel Esneklik İlişkisi Mehmet Bilgin 2016
Ergenlerin Beş Faktör Kişilik Özelliğini Yordayan Bazı Değişkenler Mehmet Bilgin 2016
Ergenlerin Cinsiyet ve Öğrenim Kademesi Düzeylerine Göre Bilişsel Esneklik Düzeyleri İle Karar Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Bilgin, Remziye Bilgiç 2016
Ergenlerin Kişilik Özellikleri ve Çevresel Tutumları Arasındaki İlişkiler Azmi Bayram İlbay, Hakan Sarıçam, Levent Göller, Yakup Yiğit 2016
Ergenlik Dönemi Kimlik Oluşumunda Dinin Rolü: Konya Örneği Feyza Nur Kaleci 2016
Eyleme Geçiren Bir Katalizör “Öz Yeterlik Algısı”: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme Murat Erol, Dilek Avcı Temizer 2016
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz Yeterlilik Algısı ile Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı ve Stres Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Semra Açıksöz, Şenay Uzun, Filiz Arslan 2016
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri Ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki Sibel Asi Karakaş, Özlem Şahin Altun, Mine Ekinci, Zeynep Olçun, Mükremin Taşkın 2016

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Kimlik/Kişilik/Karar Verme Davranışları/Benlik/Tutum/Kendini Kabul/Kendini Açma beslemesine abone olun.