Gençlik ve Göç-Yurtdışı-Göçmen Gençliği Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 378 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Uluslararası Öğrencilerin Kültürel Uyum Sürecine Yönelik Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Çevrimiçi Oryantasyon Uygulamasının Geliştirilmesi Suzan Duygu Bedir Erişti, Ozan Coşkunserçe 2017
Almanya Ve Avusturya’da Dördüncü Kuşak Türk Gençleri Sedat Şahin 2017
Almanya'da Gençlik Ve Gençlik Kültürleri Kavramlarının Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi Hikmet Asutay 2017
Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Göç: Bir Olgu Sunumu Zihniye Okray 2017
Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Suriyeli Mültecilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Arif Özsarı, İ. Bülent Fişekçioğlu, Mehmet Altın 2017
Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Bahadır Kılcan, Osman Çepni, Ali Çağatay Kılınç 2017
Sosyoloji Lisans Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacı ve Mülteciler Hakkındaki Metaforik Algıları Zafer Uzun, Ömer Özcan 2017
Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinde Yılmazlığın İncelenmesi Özgür Osman Demir 2017
Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Uyum Sorunlarına İlişkin Genel Yaklaşımları (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği) Şengül İlgar, Halime Doğan, Esat Yıldırım 2017
Suriyeli ve Diğer Yabancı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Adaptasyonu İbrahim Sani Mert, Bilal Çıplak 2017
Türkiye ve İran'daki Üniversite Öğrencilerinin Affetme, Tolerans ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Shıva Saeighi Mameghani 2017
Türkiye'deki Suriyeli Çocuk ve Gençler: Mevzuattan Uygulamaya Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hıdır Düzkaya, Erdinç Yazıcı 2017
Uluslararası Öğrencilerin Sorunları Ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri Yaser Snoubar 2017
Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı Handan Ankaralı, Özge Pasin, Büşra Karacan, Mehdi Tokar, Merve Künüroğlu, Muhammed Çaça, Muhammed Enes Özislam, Nur Banu Şahingöz 2017
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği Sefa Usta, Yusuf Sayın, Yiğit Anıl Güzelipek 2017
Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Gözüyle Türkiye Erdal Yıldırım, Hüseyin Köksal 2017
Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Uyumları Necmi Gökyer 2017
Avrupa’daki Birinci ve İkinci Nesil Türk Göçmenlerin Ekonomik Durumlarının Ülkeler Arasında ve Zaman İçindeki Değişimi ve Bu Değişimleri Etkileyen Faktörler Abdurrahman B. Aydemir 2011
Bulgar Ergenlerde Akut Alkol Zehirlenmesi Anelia Milkova Loukova, Evgenia Kirilova Stankova 2011
Erasmus Değişim Programı Öğrencilerinin Geldikleri ve Türkiye'de Öğrenim gördükleri Üniversitedeki Sınıf Yönetimine İlişkin Karşılaştırmalı Görüşleri (Anadolu Üniversitesi Örneği) Adnan Boyacı 2011
Göçle Gelen Öğrencilere Türkçe Öğretirken Karşılaşılan Sorunlara Ilişkin Öğretmenlerin Görüşleri (İzmir Örneği) Nevin Akkaya 2011
Göçmen Çocukları İşleyen Kuruluşlar Üzerine Bütünsel Bir Nitel Araştırma Uygulaması Serkan Güzel, Mehmet Meder 2011
Kayseri'ye Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Göçle Gelen Ergenlerde Benlik Saygısını Yükseltme Programının Etkililiğinin Araştırılması Zeliha Kaya Erten 2011
Avrupa’da Yaşayan Türkiye Kökenli Gençler: Kimlik, Aidiyet, Sosyal Hayat, Siyaset Ahmet Taşğın, Aybars Görgülü, Bekir Berat Özipek, Beril Bahadır, İbrahim Bahadır, Vahap Coşkun 2016
II Dünya Savaşı Başlangıcında Belçikadaki Türk Öğrenciler Ayhan Sertkaya, Yakup Yılmaz 2016
ABD’de Bulunan Türk Öğrencilerin Kültürlenme Tutumları ve İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki Emre Güvendir 2016
Almanya daki Göçmen Gençlerin Dili Kanakça/ Ich Bin Kanak Meryem Nakiboğlu 2016
Balkanlara Karşı Türk ve Alman Öğrencilerin Basmakalıplarının Karşılaştırılması Gürcan Ültanır, Emel Ültanir, Ayşe Irkörücü 2016
Batı Avrupa Ülkelerinden Türkiye’ye Üniversite Eğitimi İçin Gelen Türk Öğrencilerin Sosyal Bütünleşme Süreçleri Nurtaç Ergün, Sevgi Çoban, Birsen Şahin Kütük, Gonca Gökalp Alpaslan 2016
Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Suriyeli Mülteci Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi Ömer Tuğrul Kara, Ali Yiğit, Feyzullah Ağırman 2016
Geleneksel Göçebelikten Modern Göçlere Türkiye de Gençlerin Kentlilik Bilinci Kırıkkale Örneği Üzerinden Bir Analiz Hasan Yaylı, Kamil Şahin 2016
Gençlik, Kent ve Göç Sedat Doğan, Faruk Karaaslan, Yusuf Adıgüzel, Murat Şentürk, Köksal Alver 2016
Göçmen Çocuklar ve Okul Kültürleri: Bir Bütünleştirme Çalışması Halis Sakız 2016
Göçmen Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Ortamlarında Karşılaştıkları Sorunlar: Eskişehir İli Örneği Neşe Börü, Adnan Boyacı 2016
İç Göç Yaşayan Ergenlerin Deontik Adalet Anlayışı ve Akran Sapmalarının Şiddete Yönelik Tutumlarını Yordama Düzeyi Halil Ekşi, Halim Güner, Nesrullah Okan 2016
İmkansız Aktarım: Ermenistan ve Türkiye'de Ermeni Genç Kuşakları ve 1915 Belleği Fatma Özkaya 2016
Kırgızistan’da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Bu Dili Öğrenme Nedenleri ve Türklük Bilincine Karşı Farkındalıkları Kadir Tuğ 2016
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üniversite Düzeyindeki Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme Neslişah Erdem 2016
Kültürel Mesafenin Uluslararası Öğrencilerin Sosyokültürel Adaptasyonlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi Rıza Batır, Alpaslan Okur 2016
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar Hatice Kumcağız, Rahim Dadashzadeh, Kamil Alakuş 2016
Psiko-Sosyal Açıdan Göç (İtalya’da Yaşayan Boşnak Gençler Üzerinde Bir Araştırma) Muharrem Cufta 2016
Sivas İlinde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul İklimine Etkisine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi Çetin Özdemir 2016
Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Kadir Kaan Büyükikiz, Önder Çangal 2016
Suriyeli Mültecilerin Yükseköğrenim Sorunu: Göç Süreci Ve Sonrası Ahmet Çopur, Muammer Demirel 2016
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Aziz Kılınç, Necmi Aytan, Süleyman Ünlü 2016
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Müzik Tercihleri Yavuz Şen, Mehmet İnanıcı 2016
Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği Rabia Gürbüz, İsmail Güleç 2016
Türkiyede Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Sorunları Gap Bölgesi Üniversiteleri Örneği Hacı Mustafa Paksoy, Sadettin Paksoy, Mehmet Özçalıcı 2016
Türkiyeli Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sınıf Arkadaşlarına Yönelik Algıları Hakan Ergin 2016
Uluslararası Öğrencilerin Psikolojik ve Sosyokültürel Süreçleri Betül Dilara Şeker, Emine Akman 2016
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarına Yönelik Yanlış Çözümlemesi Arif Çerçi, Serdar Derman, Mehmet Bardakçı 2016
Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi Canan Yıldıran, Duygu Özkan, Ozan Büyükyılmaz 2016
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi Ramin Aliyev, Selahiddin Öğülmüş 2016
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Öğretimi Yöntemlerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi Nurettin Yıldız 2016
Yeni Bir Göç Türü Olarak Öğrenci Göçü, Kimlik Ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Analiz İsmail Güllü 2016
Yunan Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Algıları ve Türkçe Öğrenme Sebepleri Hayrettin Tunçel 2016
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Bağlamında Türkiye de Eğitim Gören Suriyeli Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma Nazife Karadağ 2016
Göç Olgusu Bağlamında Lise Öğrencilerinin Aile Profilleri ve Akademik Başarı Durumları Özge Hacıfazlıoğlu, Özlem Karaırmak, Muhammet Öztabak 2015
Almanya'daki Göçmen Türk Gençlerinin Din Eğitimi Problemleri (Kuzey Ren Vestfalya, 10. Sınıf Lise Öğrencileri Örneği) Elif Öztürk 2015
Göç Mekânlarındaki Gençlerin Kimlik İnşası: Sultangazi Örneği Behçet Kaldık 2015
İç Göç Yaşamış Ve Yaşamamış Ergenlerin Benlik Kurguları, Uyum Sorunları Ve Başa Çıkma Tarzları Faruk Bozdağ 2015
Türk ve Mısırlı Üniversite Öğrencilerin Reddetme Stratejileri Ola Mansour 2015
Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) ve Koruma Altına Alınan Türk Kökenli Çocuklar Selim Vatandaş 2014
Avrupalı İkinci Nesil Türk Göçmenlerin Okul Başarısı Gülseli Baysu, Karen Phalet 2014
Batı Avrupa'da Gençlik Daireleri Ayten Kılıçarslan 2014
Belçika'da ve Türkiye'de Yaşayan Lise Öğrencilerinin Danışma Gereksinimleri ve Ana Babalarının Davranışlarını Algılamaları Bakımından Karşılaştırılması Seher A. Sevim 2014
Erasmus Değişim Programının Öğrencilerin Dil Yeterliliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlamalarına Etkisi: OKÜ Uygulama Örneği Abdurrahman Akman 2014
Gençlik Alanında Öğrenim Hareketliliği Avrupa İzi Olan Bir Estonya Deneyimi Reet Kost 2014
Göçmen Gençlerde Kültürel Dönüşüm Üzerine Sosyolojik Bir Analiz: İnegöl Huzur Mahallesi Örneği Deniz Aşkın 2014
Göçmen ve Göçmen Olmayan Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi Aslı Kalkım, Aynur Uysal Toraman 2014
İkinci Kuşak Avrupalı Türklerde Psikolojik Entegrasyon ve Uyum: Çift Boyutlu Kültürleşme Temelinde Karşılaştırmalı Bir Derleme Derya Güngör 2014
Şehir Bağlamı ve Türk Göçmenlerin Ayrımcılık Algısı: İki Belçika Şehrinin Eğilim Skoru Eşleştirmesiyle Karşılaştırması Aha Alanya, Marc Swyngedouw 2014
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkiye'de Kültüre ve Dine Ait Algıları Halit Çelik 2014
Üniversitelerde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri, Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Münir Şahin, Hasan Demirtaş 2014
Almanya’da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri İsmail Ermağan 2013
Almanya’daki Müslüman Gençlerin Camilerden Beklentileri Nurullah Uslu 2013
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları'nın Türkiye Uygulamasının Erasmus Programı Bağlamında Değerlendirilmesi Güray Gözde Elmalı 2013
Avrupa Birliği Erasmus Öğrenci Değişimi Programı Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Göttingen Üniversitesindeki Türk Öğrencileri Örneği ) Hatice Gül 2013
Erasmus Programı ile Türkiye'ye Gelen Öğrencilerin Karşılaştıkları Akademik Güçlükler Esed Yağcı, Sevda Çetin, Bugay Turhan 2013
Erasmus Programına Katılan Gençlerin Türkiye'deki ve Gittikleri Ülkelerdeki Gençlere ve Gençlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri İlkay Başak Adıgüzel 2013
Ergenlik (İlkgençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişimi Hikmet Asutay 2013
Göçmen Çocuklar ve Denizli'de Yaşam Koşulları Serkan Güzel 2013
Turizm Destinasyonlarında Gece Kulüplerini Ziyaret Eden Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları: Yerli Genç Turistler Üzerine Bir Araştırma İbrahim Giritlioğlu, Atınç Olcay,  Serkan Türkmen 2013
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Epistemolojileri ile Öz Değerlendirme ve Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Murat Erol 2013
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları Ve Psikolojik Yardım Almaya Ilişkin Tutumlarının Incelenmesi Yasin Göker 2013
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Muhammet Gerçek 2013
Yurt Dışında Yaşayan İkinci Kuşak Türk Çocuklarının Türkçeyi Kullanım Durumları ve Dil-Kültür İlişkisi İhsan Seyit Ertem 2013
Yurtdışında Yaşayan Türk Gençlerinin Sosyo Kültürel Değerlendirilmesi Orhan Gümüşel 2013
İsveç’te Türk Gençliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep Özmen 2012
1. 5 ve 2. Nesil Türk Gençlerinin Ailede Dini Sosyalleşmeleri: New Jersey, USA Örneği Özcan Güngör 2012
Amerika'daki Türk Gençleri için Cami ve Dini Sosyalleşme (New Jersey Örneği) Özcan Güngör 2012
Genç Türkler: 1990/2011 gözlemleri vasıtasıyla Belçika’ya Eklenmenin Değerlendirilmesi, Almanya ve Türkiye ile Mukayesesi Altay A. Manço 2012
Konya İlinde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Bir Kısım Değişkenler Bakımından İncelenmesi Ruhi Yiğit 2012
Kültürlerarası İletişim Bağlamında Cumhuriyet Üniversitesi Temelinde Gençlerin Almanya'ya ve Alman Toplumuna Bakışları Şehnaz Işık 2012
Küresel Eğilimler Işığında Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler Murat Özoğlu, Bekir S. Gür, İpek Coşkun 2012
Yurt Dışında Yaşayan Çocuk ve Ergenlerin Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuru Şikayetlerinin ve Tanılarının Dağılımlarının İncelenmesi Cem Gökçen, Bilge Burçak Annagür 2012
Alman Eğitim Sistemi ve Dışladıkları:Türk Gençlerinin Başarısızlıklarının Yapısal Nedenleri Fuat Güllüpınar 2011
Yabancı Öğrencilerde Kültürleşme ve Medya Kullanımı Birol Gülnar 2011
Almanya'da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türk Öğrencilerin Kimlik Algılamaları ve Buna Bağlı Olarak Karşılaştıkları Ayrımcılık Sorunları Erdal Aksoy 2010
Avrupa Kültürünün Boşnak Gençlerin Din ve Kimlik Algıları Üzerine Etkisi (İtalya Örneği) Muharem Çufta 2010

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Göç-Yurtdışı-Göçmen Gençliği beslemesine abone olun.