Gençlik ve Eğitim/ Eğitime İlişkin Metodlar/ Tutumlar/ Sorunlar Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 1880 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Fen Motivasyonu, Sosyal Beceri ve Okula Karşı Tutumlarına Etkisi Emre Yıldız, Ümit Şimşek, Feyza Yüksel 2017
Üniversite Öğrencilerinin Öz Düzenleme Becerileri ve Derse Yönelik Tutumlarının Akademik Başarıları ile İlişkisi Güzün İğci, Osman Özdemir 2017
(silinecek mükerrer) Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma Fatih Ünal Bozdağ, Nebahat Badem 2017
7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Hatırlama Düzeyine Etkisi Samet Kaynak 2017
7. ve 8. sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Akademik Başarı ve Çoklu Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Analizi İsmet Şahin, Gökçe Yılmaz 2017
Akademik Başarının Okul, Aile ve Öğrenci Özellikleri ile İlişkisinin Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi Gülçin Uzun 2017
Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri İbrahim Yıldırım, Selen Demirtaş Zorbaz, Özlem Ulaş, Seval Kızıldağ, Emine Feyza Dinçel 2017
Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma Eğitimi Programının Genç Araştırmacıların Proje Önerisi Hazırlama Becerisine Etkisi Ali Sağdıç, Harun Çelik, Orhan Karamustafaoğlu 2017
Akademik Performans Odaklı Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemlerinin Genel Sıralamalarına ve Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi Güleda Doğan 2017
Akran Dönütü Uygulamasının İngilizce'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yabancı Dilde Yazma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Akran Dönütü Uygulaması Hakkındaki Fikirleri (Impact of Peer Feedback on EFL Learners' Foreign Language Writing Anxiety and Their Ideas About Peer Feedback) Mihri Kaynak 2017
Akran Geri Bildiriminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisine Etkisi Mehmet Özşavli 2017
Aldıkları Eğitimle İlgili Üniversite Öğrencilerinin Algı, Görüş ve Değerlendirmeleri Murat Ataizi, Necip Serdar Sever 2017
Algoritma ve Programlama Eğitiminde Ters Yüz Öğrenmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi Celal Karaca, Mehmet Akif Ocak 2017
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Öğrenci Motivasyonu Zeki Uslu, Ayşe Uyanık 2017
Ana Dili Almanca Olan Erasmus Öğrencilerinin Türkçe Öğrenmeye Yönelik Deneyimlerinin ve Yaklaşımlarının İncelenmesi Dalım Çiğdem Ünal 2017
Anadili Eğitim Dilinden Farklı Olan Öğrenci ve Velilerin Yaşadıkları Sorunların Çözümlenmesi (Diyarbakır İli Örneği) Nevruz Uğur 2017
Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Atıfları Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme Ayşe Taşkıran 2017
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrenenlerin Sınav ve Büro Hizmetlerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Sinan Aydın, Aylin Öztürk 2017
Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri: Örnek Olay İncelemesi Gökhan Izgar 2017
Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinden, Lisanı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması Ahmet Şirinkan, Seher Şirinkan, Murat Kaldırımcı, Erkan Çalışkan, Dursun Katkat 2017
Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi H. Binnur Orçanlı, Kenan Orçanlı 2017
Bir Delinin Sınav Günlüğü Ercan Harmancı 2017
Bodrum İlçesindeki Öğrencilerin Sağlık Eğitimi İhtiyaçlarının Belirlenmesi Öğrencilerin Sağlık Eğitim İhtiyacı Funda Sevencan, Özgür Arıkan, Serpil Öksüz, Mustafa Nuri Ceyhan 2017
Çevrimiçi Bireysel Çalışma Web Sitelerinin Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerindeki Etkileri Ahmet Önal 2017
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki Esin Ergün, Fatma Betül Kurnaz 2017
Çocuk ve Gençlerde Okuma Alışkanlığı Sorunu: Okul Kütüphanelerinin İşlevselliğine Bir Bakış İsmail Akman, Nuran Akman 2017
Dijital Değerlendirme Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlılıklarına Etkisi: İki Okulda Farklı Durum M. Betül Yılmaz 2017
Dijital Öykü Temelli Değerler Eğitimi Materyallerinin Öğrencilerin Değer Kazanımına Etkisi Süleyman Eren Yürük, Bünyamin Atıcı 2017
Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri Mehmet Arif Özerbaş, Bilge Has Erdoğan 2017
Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması Mustafa Polat, Meral Güven 2017
Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları ve Algıladıkları Okul İklimi İlişkisi Ali Rıza Terzi, Nihat Uyangör 2017
Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi Emre Yıldız, Ümit Şimşek, Hacer Ağdaş 2017
Ergenler Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hiyerarşi Kavramını Tartışıyor Deniz Devrim Şahin, Nejat Akfırat 2017
Etkili İngilizce Öğretmeni Özellikleri: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Characteristics of an Effective English Language Teacher: Students' And Teachers' Perceptions) Didem Üstün 2017
Farklı Bölümlerden Öğrenciler Yabancı Dil Olarak İngilizce’yi Öğrenirken Motivasyon Türünde Farklılık Gösterirler Mi?  Suna Altun 2017
Farklı Cinsiyetteki Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri̇ İbrahim Yıldıran, Azmi Yeti̇m, Ömer Şenel 2017
Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı Puanlarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Serkan Demir, Mehmet Gürol 2017
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamları İle İlgili Görüşlerinin Araştırılması Ayberk Bostan Sarıoğlan, Hüseyin Küçüközer 2017
Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Canan Varol 2017
Fen Bilimleri Derslerinde Kitap Kullanımı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Tohit Güneş, Canan Varol, Oktay Güneş 2017
Gazete Haberlerindeki Sosyobilimsel Konuların Argümantasyon Yöntemiyle Tartışılmasının 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi Yeliz Sevgi, Fatma Şahin 2017
Genç Ergen Öğrenciler Yönünden İngilizce Öğrenme Uygulamalarında Ebeveyn Katılımının İncelenmesi (The Investigation of Parental Involvement in Practices of English Language Learning for Young Adolescent Learners)  Erol Poyraz 2017
Giresun Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Mustafa Cin, Güven Özdem, Oğuz Serdar Kesicioğlu, Mehmet Alver, Şerif Ali Değirmençay, Şenol Sancak 2017
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Okul Öncesi Lisans Eğitimi Dönemi’nde “Görsel Okur-Yazarlık” Dersinin Gerekliliği Özdemir Karabay 2017
İHL Öğrencilerinin Meslek Dersleri ve Meslek Dersi Öğretmenlerine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İbrahim Aşlamacı 2017
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili, Akademik Eğilimleri ve Aldıkları Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları (İnönü Üniversitesi Örneği) Recep Uçar 2017
İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ile Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri Sibel Duru, Suna Çöğmen 2017
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Ulamsal Örgütleme Çerçevesinde Taksonomik Farkındalık Özay Önal 2017
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yetişkin Öğrenci Sınıflarında Okuma Becerilerini Beyin Temelli Öğretim Stratejileri ile Öğretme (Teaching Reading with Brain Based Teaching Strategies in Adult EFL Classrooms) Münevver Akbaş 2017
İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Ötbb Tekniğiyle İşlenen İngilizce Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri Şefik Kartal, Ramazan Özbek 2017
Jigsaw Yöntemi'nin Lise 9. Sınıf Tarih Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerinde Etkisi Ayşe Seyhan 2017
Kademeli Sorumluluk Aktarımı Modeli Kullanılarak Öğretilen İnternette Arama-Anlama Stratejilerine Yönelik Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Eylemleri Zeynep Aydemir, Gönül Sakız, Doğan Midrabi Cihangir, Murat Aşıcı 2017
Karşılıklı Öğretim Stratejilerinin Genç Yabancı Dil Öğrencileri Dil Yeterlilikleri Üzerine Etkisi (The Impact of Reciprocal Teaching Strategies on Language Proficiency of Young EFL Learners) Kadir Dokur 2017
Kız Öğrencilerin Ortaöğretime Devamlarının Önündeki Engeller Fidel Öksüz Çal, Ayşe Balcı Karaboğa 2017
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği Burhanettin Zengin, İsmail Uzut 2017
Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Algı Tutum ve Başarı Durumlarına İlişkin Bir Araştırma İbrahim Aksu, Tolga Oral 2017
Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Emine Su Tonga, Hasan Çakır, Ayşe Bağrıaçık Yılmaz 2017
Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlarken Zorlandıkları Bölümlerin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi Filiz İsnaç, Celal Deha Doğan 2017
Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme ve Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi Mehmet Kocaman 2017
Lise Düzeyinde Çözeltiler Konusunun Öğretiminde Akran Öğretimi Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi Tamer Yıldırım 2017
Lise Öğrencilerine Bilgisayar Donanımı Öğretimi: Devremi Kuruyorum Birol Çiloğlugil, Burak Galip Aslan, Mustafa Murat İnceoğlu 2017
Lise Öğrencilerine Verilen Ruhsal Hastalıklara Yönelik Eğitimin İnanca ve Sosyal Mesafeye Etkisi Hatice Çalık Koyak 2017
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamdaki Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri Solmaz Aydın, Mustafa Yel, Zehra Çekim 2017
Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri Tohit Güneş, Fatma Taştan Akdağ 2017
Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının, Fizik Öğrenme Yaklaşımlarını, Fizik Öğrenme Öz-Yeterliliklerini ve Fiziğe Yönelik İlgilerini Yordama Gücü Serkan Kapucu 2017
Lise Öğrencilerinin İntihal ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi Fatma Baysen, Engin Baysen, Nermin Çakmak 2017
Lise Öğrencilerinin Sınıf Dışı İngilizce Kullanımlarının İncelenmesi: Bir Anket Geliştirme Çalışması Abdullah Coşkun, Hakan Tahiri Mutlu 2017
Lise Tarih Dersinde Mezarlıkların Eğitim Ortamı Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi̇ Ayşe Seyhan, Ufuk Şimşek 2017
MEB, Okul Pansiyonlarında Kalan Kız Öğrencilerde “Yoga Etkinliğinin Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Kapsamında Uygulanabilirliğinin” İncelenmesi Duygu Baysal, Pınar Güzel 2017
Meslek Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretim Matematik Öğretim Programındaki Cebir Konularına Ait Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Yeterlilikleri Fatma Yazır, Hatice Akkoç 2017
Meslek Yüksekokullarında Akademik Başarıya Etki Eden Faktörler Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği İnayet Burcu Toprak, Nafel Doğdu, Mehmet Öztürk 2017
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Eğitimlerinden Memnuniyet Düzeyleri: MCBÜ Ahmetli Myo Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Tuncer Özdil, İlham Yılmaz 2017
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları-Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği Ajda Şenol Sakin 2017
Nanoteknoloji Konusunda İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim 10.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Görüşlerine Etkisi Sibel Kılınç Alpat, Melis Arzu Uyulgan, Seda Şeker, H. Şeyma Altaş, Ezgi Gezer 2017
Okul Arkadaşlık Ağlarında Ders Başarısı ve Topluluk Yapısı Arasındaki Korelasyona Bir Ağ Bilimi Yaklaşımı (A Network Science Approach to Correlations Between Course Achievement and Community Structure in School Friendship Networks) Kenan Kafkas 2017
Okul Memnuniyeti ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi İsmet Şahin, Sibel Kaya, Zeynel Kablan 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adayları ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması Fatma Yaşar Ekici 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kaynaştırma Öğrencisi” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi Serkan Talas 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Uygulama Okullarındaki Etkinliklerin Yaratıcılık Bağlamında Değerlendirilmesi Işık Sönmez Ektem 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kültürel Zeka Düzeyleri ve Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumları Fatma Yaşar Ekici 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığı Profili (Trakya Üniversitesi) Ali Biçer, Zülfiye Gül Ercan 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği) Ali Biçer, Zülfiye Gül Ercan 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği) Ali Biçer, Zülfiye Gül Ercan 2017
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Öğrenme Biçemlerinin Karşılaştırılması Onur Köksal, Asude Balaban Dağal 2017
Okul Tükenmişliğini Yordamada Sınav Kaygısı ve Akademik Başarının Etkisi Meva Demir, Başaran Gençdoğan 2017
Okullarda Demokratik Okul Kültürüne İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi Burcu Yavuz Tabak 2017
Okulöncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri Çavuş Şahin, Berfu Kızılaslan Tunçer, Hatice Canan Arcan 2017
Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Sera Etkisi Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi Hasan Bakırcı, İlke Yıldırım 2017
Ortak Zorunlu Derslerin Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Murat Korkmaz, Ayhan Doğan, Cevdet Coşkun Aydın, Mehmet Doğruluk 2017
Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi Veli Ünlü, Dursun Soylu 2017
Ortaokul Öğrenci Görüşlerine Göre Başarısızlığın Nedenleri Murat Tuncer, Ferdi Bahadır 2017
Ortaokul Öğrencileri İçin Okul Motivasyonu Ölçeği Geliştirme Çalışması Semih Kaynak, Mehmet Buğra Özhan, Adnan Kan 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar Aysel Namlı, Cenk Temel, Mehmet Güllü 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Ölçme - Değerlendirme Araçlarının Yapısı Serkan Dinçer 2017
Ortaokullarda Uygulanan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Dair Öğrenci Görüşleri Abdulkadir Tuna, Abdullah Çağrı Biber, Ahmet Cem Polat, Fatih Altınok, Uğur Küçükoğlu 2017
Ortaöğretim Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Ayhan İncirci, Abdurrahman İlğan, Özgür Sirem, Sinan Bozkurt 2017
Ortaöğretim Öğrencileri İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öğretim Programı İhtiyaç Analizi: (Bir Anadolu Lisesi Örneği) Tuba Acar Erdol, Fatma Dilek Gözütok 2017
Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Yordayan Kişisel Faktörler Üzerine Bir Araştırma Melis Arzu Uyulgan, Nalan Akkuzu 2017
Ortaöğretim Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri Ayşe Seyhan 2017
Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar Ahmet Sait Candan, Sezai Öztaş 2017

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Eğitim/ Eğitime İlişkin Metodlar/  Tutumlar/ Sorunlar beslemesine abone olun.