Gençlik ve Aile/Anne-Baba Genç Çatışma-Uyum Kuşaklararası İletişim Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 512 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Erken Ergenlikte Anne-Baba Tutumlarının Yaşam Doyumu ve Depresyonla İlişkisi: Benlik Saygısının Aracılık Rolü Necla Kapıkıran Acun, Özlem Körükçü, Şahin Kapıkıran 2014
Evlat Edinilmiş ve Biyolojik Ebeveyniyle Yaşayan Çocukların Davranışsal ve Duygusal Sorunları ve Bağlanma Düzeyleri İle Anne Babalarının Çocuk Yetiştirme Stillerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Deniz İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Neşe Erol, Tülin Gençöz 2014
Gençler İçin Beş Sevgi Dili Gary Chapman 2014
Kuşatılmış Gençlik Erdal Atabek 2014
Lise Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi ve Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi Sevinj Mutallimova 2014
Lütfen Beni Anla İpek Ongun 2014
Ortaokul 5. ve 8. Sınıflarda Algılanan Anne Baba Tutumları ve Ailelerin Çocuk Yetiştirme Stillerinin Akademik Başarıya Etkisi Şeyma Erginbay 2014
Parçalanmış Aile Modelindeki Öğrencilerin Başarı Durumları: Trabzon Örneği Ersoy Özmen Alkan 2014
Parçalanmış Aileye Sahip Üniversite Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimleri ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Kiymet Özsoy 2014
Üniversite Öğrencilerinde Aile Desteğinin Kaygı Düzeyine Etkisi Sevinç Mersin, Emine Öksüz 2014
Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Kabulü ile Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Güler Dural, İlhan Yalçın 2014
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi Duygu Akyüz, Gül Şendil 2014
What Determines The Sibling Conflict Resolution Strategies of Adolescents? Parents, Siblings or Temperament? (Ergen Bireylerin Kardeş Çatışmalarını Çözme Stratejilerini Neler Belirler? Ebeveynler, Kardeşler veya Mizaç) Huri Gül Bayram 2014
16-20 Yaş Grubu Ergenlerde Aile İşlevleri ve Kişilerarası İlişki Tarzının İncelenmesi: Bir Üniversite Örneklemi Semra Karaca, Gül Ünsal Barlas, Nevin Onan, Yüksel Can Öz 2013
Aile Ziyaretlerinin Öğrencilerin Okuluna ve Ailesine Yönelik Tutumuna Etkisi Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Eren Ertör 2013
Ailesi Parçalanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Okul Başarı Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli İli Körfez İlçesi Örneği) Cüneyt Erkal 2013
Algılanan Ekonomik Güçlük ile Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki Bağlantıda Anne-Ergen İlişkilerinin Aracı Rolü Durdane Gümüşten 2013
Ana Babanın Psikolojik Kontrolü ile Gencin Yalnızlığı Arasındaki İlişkide Kişilerarası Güven İnancı ve Bağlanmanın Rolü Deniz Kurt, Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe 2013
Anne-Babası Boşanmış Ergenlerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde Yordayıcı Değişkenler Olarak Yaşam Doyumu ve Yalnızlık Yunus Altundağ 2013
Anne-Kız İlişkisinin Yetişkin Kızın Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuyla İlişkisinin İncelenmesi Selin Onaylı, Özgür Erdur Baker 2013
Boşanmış ve Evli Ailelerden Gelen Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Red Düzeyleri ile Psikolojik Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması Nilgün Öngider 2013
Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları Halis Ayhan, Abdurrahman Dodurgalı, Özcan Köknel, Haluk Yavuzer, Adnan Kulaksızoğlu, Halil Ekşi 2013
Ebeveynleri Boşanmış Ergenlerin Yılmazlık, Benlik Saygısı, Başa Çıkma ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tuğba Kurt Ulucan 2013
Ergen Bireylerde Sosyal Beceri Düzeyinin Kardeşli ve Tek Çocuk Olma Açısından İncelenmesi Aslı Handan Avşar 2013
Ergen Ruh Sağlığının Anne ve Baba Katılımı Açısından Yordanması Yaşar Kuzucu, Yalçın Özdemir 2013
Ergen-Ebeveyn İlişki Geliştirme Programının Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn Kabul/Red Düzeylerine ve Aile İşlevlerine Etkisi Hatice Epli Koç 2013
Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gökmen Arslan, Zekavet Kabasakal 2013
Ergenlik ve Erişkinlikte Bağlanma Davranışının Değerlendirilmesi Merve Çıkılı Uytun, Didem Behice Öztop, Ertuğrul Eşel 2013
Gençler Anne Babalarından Ne İster - Anne Babalar Gençlerden Ne İster (Çift Yönlü Kitap) Erdal Aydoğdu 2013
Kentli Ön Ergen (12-14 yaş) Öğrencilerin Ebeveynleri ile Zıtlaşma Çatışma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma İsrafil Güler 2013
Ortaokul Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği) Evren Ersoy 2013
Ortaokul Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Tutumlarının, Benlik Saygısı ve Öğrenilmiş Çaresizlikle İlişkisi Yunus Yücel 2013
Tek Ebeveynli Olan ve Olmayan Ergenlerin Atılganlık Düzeyleri ile Benlik Saygılarının İncelenmesi: İstanbul İli Sancaktepe Örneği Mesut Demirbilek 2013
Üç Kuşak Arasındaki Değer Değişimi Bülent Kaya 2013
Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Kabulü ile Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Güler Kavak 2013
Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumları ve Stresli Yaşam Olaylarına Göre Psikolojik İyi Oluşu Musa Karabeyeser 2013
Yapısal Aile Sistemleri Kuramı Bağlamında Ergenlik Döneminde Aile Yapısı ve Ergenlik Dönemi Sorunları Ebru Akün 2013
Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki Ercan Kocayörük 2012
Aile İçi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile İletilmesi İlyas Özgentürk, Vedat Karğın, Halil Baltacı 2012
Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe 2012
Ana-Babalık Sanatı 2: Ergen Yetiştirme Kılavuzu Tom Sturges 2012
Anne-Baba ve Öğrenci İletişimi 2012
Babanın Durumsal ve Kişilik Özellikleriyle Erkek Ergen Çocuklarının Gerçekleştirdiği Kuraldışı Davranışların Türü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ramazan Kuruçay 2012
Boşanmış Ebeveyneler ile Boşanmamış Ebeveynlerin Lise Birinci, İkinci, Üçüncü Sınıflarında Okuyan Çocuklarının Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı, Benlik Saygısı ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması Gülay Altunbaş 2012
Büyük Ebeveynlerinin Ergenler Tarafından Algılanan Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi Oya Hazer 2012
Davranış Sorunları Olan Ergenlerin Ebeveynlerine Uygulanan Eğitimin Ebeveyn Tutumu, Ebeveyn Ruh Sağlığı ve Ergen Davranışına Etkisi Burcu Arkan 2012
Ebeveyn Kontrolü ve Ergenin Sosyal İşlevselliği Arasındaki Bağlantıda İlişkisel Saldırganlığın Aracı Rolü Yeliz Kındap Tepe, Melike Sayıl 2012
Ergen Çocuk Yetiştirmede Ana Babaların Kullandığı İnformal Öğrenme Kaynak Türlerinin ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşmasının Saptanması Deniz Tekinalp 2012
Ergen Gözüyle Ergen Anababa İlişkileri Canan Özlem Gözcü Yavaş 2012
Ergen-Ebeveyn İlişkisinin Doğası, Depresyon ve Psikososyal İşlevsellik Üzerindeki Etkisi Fırat Hamidi 2012
Ergenler Öznel İyi Oluşlarını Anne ve Babaları ile İlişki Kurmak Aracılığıyla Nasıl Yükseltmektedirler? Ali Eryılmaz 2012
Ergenlik Dönemi ve Ailenin Ergenin Ruh Sağlığına Etkisi Koray Karabekiroğlu 2012
Ortaöğretimde Öğrenim Gören Ergenlerde Görülen Problem Davranışların Aile Sorunları ve Aile Yapısı Açısından İncelenmesi Gökmen Arslan 2012
Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile Yaşam Kalite Düzeylerinin Karşılaştırılması Ayşe Rezan Çeçen Eroğul, Timur Dingiltepe 2012
Parenting, Self and Positive Youth Development in Adolescence: A Mediational Model (Ebeveynlik, Ergenlik Döneminde Benlik ve Pozitif Gelişim: Bir Ara Değişken Modeli) Gül Nalan Kaya 2012
The Relationship Among Self Construal, Family Functioning and Sibling Number in Terms of Gender in High School Students (Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Bağlamında Benlik Kurgusu, Aile İşlevselliği ve Kardeş Sayısı Arasındaki İlişki) Canan Mesutoğlu 2012
Türkiye’de Genç Bireyler ve Ebeveynleri Arasında Yaşanan Sorunların “Aile Yapısı Araştırması” Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi Sutay Yavuz, Emine Özmete 2012
Üniversite Öğrencilerinde Aile Özelliklerine Göre Stres Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Davranışları Selin Özakar, Cem Koçak, B. Temur, Lale Büyükgönenç 2012
Üniversite Öğrencilerinde Ana Baba Tutumlarının Suçluluk ve Utanç Duyguları Üzerine Etkisi Zeliha Yaşa 2012
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin Ebeveyn Kabul ve Reddi Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi Merve Kılıç 2012
Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumlarının Problem Çözme Becerilerine, Sosyal Kaygı Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi Ahmet Kaya, Hasan Bozaslan, Gülten Genç 2012
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayırımcılığına İlişkin Tutumları ve Bu Tutumların Bazı Değişkenlerle İlişkisi Şefika Dilek Güven, Gamze Uçakan Muz, Nuriye Efe Ertürk 2012
Young Ebeveynlik Ölçeği – Anne Formu (YEBÖ-A): Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Ergen Üzerinde Değerlendirilmesi Nesrin Hisli Şahin, Mehmet Özer 2012
9. Sınıfta Anne Baba Tutumları ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Seniye Aktaş 2011
Ailesi Yanında ve Parçalanmış Ailede Yaşayan Ergenlerde Benlik ve Din İlişkisi Halil Apaydın 2011
Anabaların Ergen Çocuklarını İzlemeleri: Bir Gözden Geçirme Hicran Çetin, Figen Çok 2011
Anne Baba Tutumları ile Adölesan Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esra Yıldız, Behice Erci 2011
Anne-Babası Evli ve Boşanma Sürecinde Olan Çocuk ve Ergenlerin Anne ve Babalarından Algıladıkları Kabul ya da Red Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Fatma Kabaoğlu 2011
Ebeveynlerin Uyguladığı Psikolojik Kontrolün Ergenlerin Depresyon, Kaygı ve Öfke Belirtileri Üzerindeki Etkisi: Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü Nalan Pulat 2011
Ergenlerin Büyük Ebeveynlerinden Beklentilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Oya Hazer 2011
Ergenlerin Duygu Düzenleme Güçlüklerinin, Annelerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Çocuk Yetiştirme Davranışları İle İlişkisi Dilek Sarıtaş, Tülin Gençöz 2011
Ergenlerin Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi Duygu Akyüz 2011
Ergenliğe Geçişte Annenin Davranışsal ve Psikolojik Kontrolünün Anne-Ergen İlişkisine ve Ergenin Bir Yıl Sonraki Uyumuna Etkisi Şifa Sönmez 2011
Ergenlikten Yetişkinliğe Geçişte Toplumsal Katılım ve Anababanın Rolü Ayşenur Ataman 2011
Farklı Eğitim Programlarına Devam Eden Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşe Hicret Güdük, Ayşe Belgin Aksoy 2011
Kuşaktan Kuşağa Aktarım: Çocuklarımız Çocuklarını Nasıl Eğitiyor? Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmet, Willy Lahaye 2011
Ortaöğretim Öğrencilerinin Anne Babaya Güvenli Bağlanma Düzeylerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Mehmet Kamil Coşkun 2011
Sarıl Bana Anne: Çocukluk ve İlk Gençlik Çağında Özgüvenin Gelişimi (Mutlu Bir Çocukluk İçin İpuçları) Maria Luisa Ferreros 2011
The Influence of Perceived Maternal Rejection, Perceived Paternal Rejection and Father Involvement on Young Women's Psychological Adjustment and Depression/Algılanan Anne Reddi, Baba Reddi ve Baba Katılımının Genç Yetişkin Kadınların Psikolojik Uyumu ve Depresyonu Üzerindeki Etkisi Sena Avaz 2011
Towards Positive Youth Development: Parenting, Autonomy and Relatedness in Context (Olumlu Ergen Gelişimine Doğru: Farklı Ortamlarda Ebeveynlik, Özerklik ve İlişkisellik) Nesligül Kulaksız 2011
Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları Üzerinde Aile Faktörünün Etkileri Mesut Yıldırım, Eda Gözüyeşil 2011
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Anne Baba Tutumları ile Uyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep Biricik 2011
Üniversite Öğrencilerinde Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Değerlendirmesi Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Füsun Terzioğlu 2011
Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlarının Cinsiyet, Politik Görüş ve Şiddete Maruz Kalma Açısından İncelenmesi İlyas Besni 2011
Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Anne-Baba Reddiyle Baş Etmeleri ile Denetim Odağı, Öğrenilmiş Güçlülük ve Eş Kabul-Reddiyle İlişkisi Zuhal Gültekin 2011
Üniversite Öğrencilerinin Empati Becerileri, Kişilik Özellikleri ve Anneden Algıladıkları Çocuk Yetiştirme Stilleri ile Ahlaki Muhakeme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Zeynep Aydın 2011
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Duyarlık ve Duyarlı Sevgi Düzeylerinin Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi Halime Eker 2011
Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri ile Algıladıkları Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki Ece Gökmenoğlu 2011
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları Ayşe Sezen Bayoğlu, Eda Purutcuoğlu 2011
Yaşlıların Gençlerden Beklentilerine Gençlerin ve Yaşlıların Katılım Durumları Fatma Arpacı, Şadan Tokyürek 2011
Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Aileleri ile İlişkilerinde Yaşadıkları Kuşak Çatışmasının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hatice Şimşek Bekir, Hande Şahin 2011
Aile Yapısı Ergeni Mutlu Eder mi? Ali Eryılmaz 2010
Anababaların Ortaöğretime Devam Eden Çocuklarını (Ergenleri) İzlemeleri ve İzleme Yolları Hicran Çetin 2010
Associations of Psychological Problems with Parental Acceptance-Rejection, Social Support and Locus of Control: A Study Conducted With Adolescents/ Psikolojik Problemler İle Ebeveyn Kabul-Reddi, Sosyal Destek ve Denetim Odağı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi: Ergenler Üzerine Yapılmış Bir Çalışma Canan Büyükaşık Çolak 2010
Çocuk ve Aile Sorunları Kapsamında 13-18 Yaş Grubu Çocukların Bakım Modellerinin Karşılaştırılması Fahri Kocaoğlu 2010
Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeyine Etkilerinin Araştırılması Gönül Onat 2010
Ebeveynlerle Olan İlişkiler, Sapkın Arkadaşlar ve Sapkın Davranışları Halime Ünal 2010
Ergen Gelişiminde Aile İşlevleri ve Baba Katılımı Ercan Kocayörük 2010
Ergenin Anne Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrol: Psikolojik Kontrol Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Melike Sayıl, Yeliz Kındap 2010
Ergenin Anne-Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrol: Psikolojik Kontrol Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Melike Sayıl, Yeliz Kındap 2010

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Aile/Anne-Baba Genç Çatışma-Uyum Kuşaklararası İletişim beslemesine abone olun.