Gençlik ve Aile/Anne-Baba Genç Çatışma-Uyum Kuşaklararası İletişim Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 512 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Gençlerin Ana-Babaların Beklentilerine Uyumunu Etkileyen Faktörler: Ana-Baba Davranışları ve Ana-Babanın Algılanan Gücü Semiha Arsoy Atakan 1986/1987
Annelerin Ergeni İzleme Stratejileri: Mahremiyet ve Kişisel Alan Bağlamında Fenomenolojik Bir Çalışma İlkay Demir, Dünya Baz, Sinem Atarbay 2017
Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin İncelenmesi Merve Kılıç Yıldız, İhsan Dağ 2017
Anababa Tutumu, Anababa-Ergen İlişkisi ve Öğrencilerde İçsel Güdülenmenin İncelenmesi Djems Vıllard 2017
Anne Babası Boşanmış Çocuklarda Algılanan Anne Baba Tutumlarının Akran Zorbalığı Davranışı ile İlişkisi Eylül Ünaldı 2017
Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı Rolü Büşra Aslan, Ayşegül Durak Batıgün 2017
Ergenlik Döneminde Gençlerle Yaşanan Ailevi Sorunlar ve İletişimsel Açmazlar Yusuf Genç, Yusuf Adıgüzel 2017
Genç Yetişkin Bireylerin Anne-Babalarıyla Kurdukları İlişki Örüntüsünün Romantik İlişkilerindeki Kaygı ve Kaçınma Düzeylerini Yordama Gücü Ceren Akdağ 2017
İlkokul Döneminde Anne Baba Tutumlarının Öğrenci Başarısına Etkisi Esenler İlçesi Örneği Ahmet Okuyucu 2017
Kuşaklararası İlişkileri Sağlayacak Uygulamalar: Türkiye ve Japonya Örnekler İkuko Murakami 2017
Lise Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülükle Ana Babanın Demokratik ve Otoriter Tutumları Arasındaki İlişki Ümit Mete 2017
Nesi̇ller Arası Akti̇vi̇teler: Genç Torunlar Bakış Açısı M.Serhat Öztürk, Oya Hazer 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Anne Babaya Bağlılıklarının İncelenmesi Ezgi Sumbas, Özcan Sezer 2017
Öğrenci Ebeveynlerinin Genel Özyeterlilik ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Ankara'da İki İlkokul Örneğinde İncelenmesi Berhiv Altun 2017
Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programında Öğrenim Gören Öğrencilerdeki Yaşlılık Algısı Gülbaşak Yerli 2017
SİLİNECEK BİRDEN FAZLA GİRİŞ Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme İle İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi Turhan Şengönül 2017
SİLİNECEK BİRDEN FAZLA GİRİŞ Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme İle İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi Turhan Şengönül 2017
The İnvestigation of Parental İnvolvement İn Practices of English Language Learning For Young Adolescent Learners (Genç Ergen Öğrenciler Yönünden İngilizce Öğrenme Uygulamalarında Ebeveyn Katılımının İncelenmesi) Erol Poyraz 2017
Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal ve Aile İçi Şiddet Algıları Gonca Kurt, Semiha Dönmez, Özden Eren, Elçin Balcı, Osman Günay 2017
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ İle Anne-Babalari Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n Taraflar Açısıdan İncelenmesi̇: Ni̇tel Bi̇r Anali̇z Nuran Tuncer, Ayşe Belgin Aksoy 2017
Üniversite Öğrencilerinde Homofobi Düzeyi ile Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çağrı Emrem 2017
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İklimi ve Anne-Babaya Bağlanma Biçimleri İle Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nilgün Öztürk 2017
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Otomatik Düşünceleri ve Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişki Nimet Yeşilyurt 2017
Üniversite Öğrencilerinin Çocukluklarına Dönük Olarak Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddi ile Yetişkinlikteki Psikolojik Uyumları Arasındaki İlişki Turgut Türkdoğan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Mehmet Zafer Danış, Hüseyin Zahid Kara 2017
Anne Babaların El Kitabı: Çocukluktan Ergenliğe Sally Coulthard 2011
Anne-Baba Tutumu ve Okul Başarısına Etkisi Murat Kurt, İbrahim Gümüş, Derya Günay Ermurat 2011
Anne-Babalarla Yapılan İletişim Çalışmalarının Ergen Öğrencilerinin Duygusal Sağlığına Etkileri Ruhi Selçuk Tabak, Sultan Öztürk 2011
18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinde Anne-Baba Tutumunun Kişinin Kaygı Düzeyleri ve Bağlanma Tipi ile İlişkisi Ezgi Dokuzlu 2016
Affedici Bir Gençlik İçin Anne ve Babalar Ne Yapmalı Şahin Kesici, Süleyman Barbaros Yalçın, Mehmet Kavaklı 2016
Aile İçi Şiddetin Çocuk Üzerindeki Etkisi Konusunda Sosyal Hizmet ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi Rasim Babahanoğlu, Sezen Gizem Özdemir 2016
Aile Öngörülemezliği ve Ebeveynleşmenin Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri, Öfke Tarzları ve Obsesif İnanışları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Fatma Yıldırım 2016
Ailede Boşanma: Çocuk ve Ergenlerin Boşanma Sonrası Yaşama Uyumu Türkan Doğan, Rıdvan Şahin 2016
Algılanan Ekonomik Güçlük İle Ergenlerin Uyum Davranışları Arasındaki Bağlantılarda Ebeveyn-Ergen İlişkisinin Aracı Rolü: Bir İzleme Çalışması Ayşe Vildan Acar Bayraktar 2016
Algılanan Ekonomik Güçlük ve Eşler Arasındaki Çatışma ile Problem Davranışlar Arasındaki Bağlantıda, Ebeveyn-Ergen İlişkilerinin Aracı Rolü Ahu Korfal 2016
An Investigation of the Relationship Between Adolescents' Subjective Well-being and Perceived Parental Attitudes Tuğba Sarı, İsa Özkan 2016
Boşanma Sonrasında Genç-Ebeveyn İlişkilerinin Sürdürülmesi ve Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi (Afyon İli Örneği) Serhat Kahraman 2016
Boşanmış ve Boşanmamış Ailelere Sahip Üniversite Öğrencilerinde Reddedilme Duyarlılığının Bağlanma Stilleriyle İlişkisinin İncelenmesi Tuğçe Şebnem Kotan 2016
Değişen Bir Toplumda Ailecilik ve Bireyciliği Uzlaştırma: Türk Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Pelin Önder Erol, Duygu Altınoluk Düztaş 2016
Duygusal Güvenlik Ölçeği (DGÖ): Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Gül Şendil 2016
Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik Ortaokul ve Lise Öğrencileri Şahin Kapıkıran 2016
Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik: Ortaokul ve Lise Öğrencileri Şahin Kapıkıran 2016
Ergenlerde Ana Babaya Bağlanma Türkiye Profili Türkan Doğan 2016
Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma: Türkiye Profili Türkan Doğan 2016
Ergenlerde Olumsuz Kimlik Gelişiminin Önlenmesine Yönelik Aile Rehberlik Programı Özlem Karaırmak, Nedim Toker, Ezgi Özeke Kocabaş 2016
Ergenlerde ve Ebeveynlerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunmasının Ergenlerin Bağlanma Örüntüleri Üzerine Etkisi Salih Gençoğlan, Mustafa Erkan, Leyla Akgüç, Hamit Sırrı Keten, Esin Özatalay, Emine Çığıl Fettahoğlu 2016
Ergenlerin Ebeveyn İlişkilerine Yönelik Algıları: Nitel Bir İnceleme Savaş Karataş, Çare Sertelin Mercan, Aylin Düzen 2016
Farklı Anne Baba Tutumlarının Üniversite Öğrencilerinin Kendini Toparlama Gücüne, Problem Çözme Becerilerine ve Karar Verme Davranışlarına Etkisi Seda Pamuk 2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Kurumuna Bakışı Ahmet Özkiraz, Müşfika Nazan Arslanel, Taylan Şengül 2016
Genç Yetişkinlerin Aile Yapıları İle Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şeyma Kirişoğlu 2016
Gençlik ve Aile İçi İletişim Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği Muammer Cengil 2016
How Collectıvısm And Famıly Control Influence Depressıve Symptoms In Asıan Amerıcan And European Amerıcan College Students Ayşe Ayçiçeği Dinn, Catherine L. Caldwell-Harris 2016
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Özgüvenleri Fulya Ezmeci, Mücahit Dilekmen 2016
Klasik Ergenlik Metinleri Olarak Baba-Oğul Mektupları Hikmet Asutay, Jale Aylin Çelik, Didem Yılmaz, Sare Gürel 2016
Kuşak Çatışması ve Din İlişkisi "Y Kuşağı Örneği" Habib Celaleddin Kartal 2016
Lise Öğrencilerinde Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Levent Yaycı 2016
Lise Öğrencilerinde Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Levent Aycı 2016
Okul Öncesi Dönemdeki 4 5 Yaş Grubu Öğrencilerin Benlik Kavramı ve Bağlanma Stillerinin Anne Davranışları Açısından İncelenmesi Müge Yukay Yüksel, Hacer YIldırım Kurtuluş 2016
Okul ve Hayat Başarısında Ailenin Rolü Osman Samancı 2016
Okullarda Kuşaklararası Öğrenme Soner Polat, Yaser Arslan, Gizem Günçavdı, Hande Çiçek, Ender Kazak 2016
Olumlu Ergen Gelişiminde Aile İçi İletişimin Önemi Nurten Elkin 2016
Olumsuz Yaşam Olayları, Anne Ergen İlişkisi ve Ergen Uyumu Arasındaki İlişkiler: Bir İzleme Çalışması Aysun Ergül Topçu 2016
Öğrencilerin Öz Düzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Gelişiminde Anne Babaların Rolü Muhammet Fatih Doğan, Cigdem Sahin Taskin 2016
Öğretmen Anne Babaların Çocukları ve Öğrencileriyle Olan İlşkilerinin İncelenmesi Durmuş Kılıç, Burcu Altunok 2016
Problemli İnternet Kullanımı ile Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği, Yalnızlık, Öfke ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Gülen Say, Ayşegül Durak Batıgün 2016
Sağlıklı Ergen ve Engelli Kardeşler Arasındaki İlişkinin Aile İşlevlerinden Etkilenme Durumunun İncelenmesi Nurten Arslan 2016
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik: Ortaokul ve Lise Öğrencileri Şahin Kapıkıran 2016
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Kuşaktan Kuşağa Aktarımı ve Gençlik: Kars İli Örneği Ergin Altunsabak 2016
Sorumlu Aile Sorunsuz Gençlik Oğuz Saygın, Semra Çöl 2016
Unraveling Rejection Sensitivity Among University Students Through Remembrances of Parental Acceptance–Rejection And Adverse Childhood Experiences (Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Hassasiyetinin Hatırlanan Anne Baba Kabul Reddi ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Deneyimleri İle Açıklanması) Sevde Barış Şahbudak 2016
Üniversite Öğrencileri Gözüyle Yaşlılık Nasıl Algılanıyor Yeliz Dinçer, Esra Usta, Serap Bulduk 2016
Üniversite Öğrencileri Gözüyle Yaşlılık Nasıl Algılanıyor? Yeliz Dinçer, Esra Usta, Serap Bulduk 2016
Üniversite Öğrencilerin Ebeveyn Algıları ve Ana-Babaya Bağlanma Stillerinin Üniversite Öğrencilerinde Görülen Psikolojik Semptomları Yordama Gücü Serdar Körük, Abdülkadir Öztürk, Ahmet Kara 2016
Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Etme, Öznel İyi Oluş ve Anne Babalarının Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sinem Arslan 2016
Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Döneminde Yaşadıkları Aile Sorunları ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolünün İncelenmesi Choulia Imprachim 2016
Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeği nin Genç Yetişkinlerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Fatma Selda Öz Soysal, İrfan Yurdabakan, Aslı Uz Baş, Ferda Aysan 2016
Yeni Kuşak Anne-Babalar ve Çocukları Haluk Yavuzer, İlkay Demir 2016
Ailemde Bir Genç Var Fatma Bayraktar Karahan 2015
Akademik Başarıları Yüksek Olan Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Ailelerinin Katkıda Bulunma Biçimleri Engin Aslanargün, Burcu Özakça 2015
Algılanan Ebeveyn Kontrolü İle Ergen İyi Oluşu Arasındaki İlişkide Duygusal Özerklik ve Empatinin Aracı Rolü Elif Gülçin Çelik 2015
Anne Bildirimine Dayalı Ekonomik Güçlük, Eşler Arasındaki Çatışma ve Ergenlerin Problem Davranışları Arasındaki İlişkilerin Aile Stres Modeli Çerçevesinde İncelenmesi: Bir İzleme Çalışması Zeynep Çakmak 2015
Bir Değer Olarak Sevginin Gençler Üzerindeki Toplumsal Yansıması: Aile Mesut İnan 2015
Çocuklukta Yaşanan ya da Şahit Olunan Aile İçi Şiddet: Depresif Belirtiler, Benlik Saygısı ve Saldırganlık Üzerine Etkileri Selma Tural Hesapçıoğlu, Filiz Altıparmak 2015
Ebeveyninde Depresyon Olan Ergenlerde Depresyonu Önlemede Aile Odaklı Psikoeğitim Uygulamaları: Sistematik Derleme Ceyda Başoğul, Kadriye Buldukoğlu 2015
Ergenlikte Anne-Baba İzlemesi: Ergen, Anne ve Baba Bildirimlerine Göre Bir İnceleme Hicran Çetin Gündüz, Figen Çok 2015
İlköğretim İkinci Kademedeki Boşanmış ve Tam Aileye Sahip Öğrencilerin Okul Başarıları ve Okulda Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi Cesur Altanbulak, İsmail Aydoğan 2015
İstanbul’da Bir Grup Lise Öğrencisinde Ebeveyn Tutumlarının Etkileri Burcu Göksan Yavuz, İlke Yeser, Oğuz Karamustafalıoğlu, Bahadır Bakım, Aliye Gündoğar 2015
Kişisel Bakım, Oda Yönetimi ve Ev İşleri Hakkındaki Anne-Ergen Çatışmalarına Derinlemesine Bir Bakış Seren Güneş 2015
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Anne ve Babadan Algılanan Kabul-Red Duyguları İle Kardeş İlişkileri Kalitesi Bakımından İncelenmesi Ayşe Ulu Yalçınkaya 2015
Öğrencilerin Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimleri ve Şiddete Eğilimleri Yasin Demir, Hatice Kumcağız 2015
Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları Yelda Sevim, Semra Ataş 2015
Üniversite Öğrencilerinin Ebeveynlik Stillerini Algılayışları ve Bu Algının Ebeveyn-Çocuk Değer Benzerliğine Etkisi Meral Akarslan Esen, Sevim Cesur 2015
Aktif Yaşam İçin Nesiller Arası Etkileşim Modeli Gürkan Akçaer, Orhan Derman, Damla Güner, Zeynep Tüzün 2014
Algılanan Anne Baba Tutumunun Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtmaları ve Kişilik Yapıları ile İlişkisi Gizem Gönen 2014
Ana-Baba Ergen Çatışması ve Ergenlerde Depresyon Belirtileri: Benlik Saygısının Aracı Rolü Yalçın Özdemir 2014
Anne Babalar İçin Başucu Kitabı: Kusursuz Ebeveynlik Mümkün Mü? Neslim Güvendeğer Doksat 2014
Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimi: Ankara Örneği Şebnem Morsümbül 2014
Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Eş Uyum Düzeyleri Deniz Senem Uğar 2014
Ergenlerin Algılanan Anne Baba Tutumları ile Yakın İlişkilerindeki Psikolojik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Asu Bülbül 2014
Ergenlikte Görülen Problem Davranışlar ve Aile Sorunları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gökmen Arslan, Murat Balkıs 2014

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Aile/Anne-Baba Genç Çatışma-Uyum Kuşaklararası İletişim beslemesine abone olun.