Gençlik ve Ahlak/Değer Yargıları Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 244 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fair-Play Anlayışlarının İncelenmesi Zekiye Başaran, Rıfat Birtek Erdoğan, Yeşim Körmükçü, Hülya Adalı 2017
Engelli Gençlerin Gelişim Özellikleri ve Din-Ahlak Eğitimi Mustafa Naci Kula 2017
Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik, Ahlaki Olgunluk, Yalnızlık, Utangaçlık ve Sosyal Destek açısından İncelenmesi Metin Deniz, Fuad Bakioglu 2017
Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihal ve Kopyaya İlişkin Görüş ve Davranışları Nazan Özenç Uçak, Yurdagül Ünal 2017
Farklı Kademede Eğitim Gören Öğrencilerin Değerlerle İlgili Kavramlara Atfettikleri Anlamlar İsa Kaya, Nihan Sölpük, Gökçen Göçen, Tuğba Bingöl, Belgin Parlakyıldız, Nihan Arslan 2017
Genç Müslümana Mektuplar Omar Saif Ghobash 2017
Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Kopya Çekme Tutumları Mustafa Adıbatmaz, Fatma Betül Kurnaz 2017
Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin Japonlara Yönelik Kalıp Yargıları Ömer Bakan, Kadir Canöz 2017
Lise Öğrencilerinin Sosyal Değer Tercihlerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi Kübra Küçükşen, Hatice Budak 2017
Modern Toplumda Ahlâk ve Gençlik Ejder Okumuş 2017
Okullarda Erdem Öğretimi: Niçin? ve Nasıl? Pınar Kızılhan 2017
Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Ulubey 2017
Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri ile Genel Özyeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Abdullah Adıgüzel 2017
Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargı Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği Bilal Söylemez 2017
Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Murat Ağırkan 2017
Hamiyetli Bir Genç Vaizzade Hassan 1910
Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma Oya Onat 2011
Gençlerin Eğitim Durumları ile Sosyal Değerlerle İlgili Tutumları Üzerine Bir Araştırma: Kırıkkale Örneği Mimar Türkkahraman 2011
Tüketilen Değerler ve Gençlik Erdal Atabek 2011
İlk Gençlik Hakkında Ruhiyat ve Terbiye Tedkikleri İbrahim Alaaddin Gövsa 1921
Öğrencilerin Gözüyle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri Üzerine Bir Araştırma Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin, Hulusi Yiğit 2016
9-11 Yaş Arası Öğrencilerin Çizgi Film ve Animasyonlar Edindikleri Değerler ve Rol Model Alma Durumları İrem Namlı Altıntaş 2016
Affetme, Dindarlık ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Türk ve Ürdünlü Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ali Ayten, Hamza Ferhan 2016
Bilim ve Sanat Merkezlerinde ve Diğer Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sahip Oldukları Değerlere İlişkin Öğretmen Görüşleri Adem Beldağ, Sinan Keskin 2016
Değerlerin Aktarımı Bağlamında Âşık Edebiyatı ve Gençlik Cafer Özdemi̇r 2016
Değerlerin Kazanılmasındaki Etkili Faktörler (Öğrenci Görüşleri) Tekin Çelikkaya, Osman Seyhan 2016
Dijital Öyküleme'nin Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Değer Yargılarına Etkisi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği Fatih Balaman 2016
Ergenlik Öncesi Ahlak Eğitimi Davut Doğan 2016
Genç Yetişkinlerin Olumlu Sosyal Davranışlarının Suçluluk Duyguları Olumlu Sosyal Ahlaki Muhakemeler ve Ahlaki Benlik Özellikleri Bakımından İncelenmesi Seda Erzi 2016
Gençlerin Ahlak ve Duygusal Zekâ Gelişiminde Ebeveyn Rolüne Yönelik Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları Ni̇lüfer Şehri̇ban Özabaci, Tansu Mutlu, Duygu Çavdar, Eren Can Aybek 2016
Genel Nedensellik Yönelimleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Üniversite Öğrencilerinde Sınanması Gamze Şen, İhsan Dağ 2016
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Hassas Konular Hakkındaki Görüş Ve Tercihleri Üzerinde Bir Anket Uygulaması Ve Anketin Değerlendirilmesi Hidayet Aydar 2016
İmam Hatip Liselerindeki Meslek Derslerinin Öğrencilerin Ahlak Gelişim Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi Neslin İhtiyaroğlu 2016
Kariyer Seçiminde Manevi Değerlerin Kariyer Değerlerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Mine Halis, Diana Cumaliyeva 2016
Lise Gençliği Değer Yargıları: Malatya Lisesi Örneği Mahmut Dişkaya 2016
Lise Öğrencilerinin Değer Tercihleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki Hayriye Dursun 2016
Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Schwartz Değerler Ölçeği Açısından İncelenmesi Özgür Kıran, Seyfullah Gül 2016
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Etik Davranışlarına Ilişkin Görüşleri Celal Teyyar Uğurlu 2016
Muhasebe Dersi Alan Lisans Öğrencilerinin Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulmasına Yönelik Tutumları Ordu Üniversitesinde Bir Uygulama Hakan Yazarkan, Züleyha Yılmaz 2016
Okul Ortamında Değerler Eğitiminin Öğrenci Görüşlerine Göre Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Vedat Aktepe, Elvan Yalçınkaya 2016
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi Erkan Dinç, Servet Suna Üztemur 2016
Ortaöğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı Hüseyin Gümüş, Sinan Saraçlı, Ömür F. Karakullukçu, Güngör Doğanay, Serkan Kurtipek 2016
Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Özerklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çiğdem Sesli, Semra Demir Başaran 2016
Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Bayram Bıçak, Süleyman Karataş, Emel Sünter, Ayşe Ünver, Gülcan Korkut, Hüseyin Gökalp, Zhyldyz Akunova 2016
Öğrencilere Göre Seçmeli Kur’an-ı Kerim Dersi: Artvin İli Örneği Hacı Yusuf Acuner 2016
Öğrencilerin Hayvan Deneylerine Yönelik Etik Yaklaşımları 9. Sınıf Örneği Ferhat Karakaya, Orhan Arslan 2016
Öğretim Elemanlarının Öğrencilerde Görmek İstediği Değerler Ahmet Özcan, Seyat Polat 2016
Somut Olmayan Kültürel Miras ve Üniversite Gençliği Mehmet Surur Çelepi̇ 2016
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Hakan Acar, Mürüvvet Akar, Yüksel Baykara Acar 2016
Türkiye'de Üniversitelerde Eğitim Gören Öğrenci Sporcuların Ahlaki Karar Alma Tutumları Ahmet Atalay 2016
Üniversite 1. Sınıf Öğrencileri ile Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Ahlak Gelişimlerinin Karşılaştırılması Banu Çelik 2016
Üniversite Gençliğinde Vefa Duygusu Hüseyin İbrahim Yeğin 2016
Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri (OMÜ Örneği) Özgür Kıran 2016
Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerine Göre Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği Hamza Aktaş, Saffet Kartopu 2016
Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin "Namus" Algısı Ezgi Şahin 2016
Üniversite Öğrencilerinin Özgecilik ve Otantiklik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Halil Ekşi, Mine Sayın, Çiğdem Demir Çelebi 2016
Üniversite Öğrencilerinin Yesevi Algısı Ahmet Ocak, Samettin Gündüz 2016
Üniversitelerde Bireysel ve Örgütsel Değerler ile Üniversite Öğrencilerinin Değerlerle Yönetime Yönelik Algıları Tuba Büyükbeşe, Aydın Özdemir 2016
Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Şenol Sezer 2016
Ahlaki Liderlik: Okul Gelişiminin Özüne İnmek Thomas J. Sergiovanni 2015
Anne-Babanın Mesleğine ve Ekonomik Düzeyine Göre Gençlerde Ahlakî Olgunluk Mustafa Şengün 2015
Çalışan Gençlik ve Değerler Özcan Güngör 2015
Değerler, Gençlik ve Sivil Toplum Kuruluşları Levent Eraslan, Erdi Erdoğan 2015
Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler İle Öznel Iyi Oluş Ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı Ilişkiler: Bir Model Önerisi Tolga Seki, Bülent Dilmaç 2015
Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri (Samsun Örneği) Rıza Altun 2015
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Rize Örneği) Muhammed Kızılgeçit, Hacı Yusuf Acuner, Gülüzar Toklu 2015
Lise Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Evrensel Değerlere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi İbrahim Şafak, Fatma Sadık 2015
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ile Ahlâki Olgunluk Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çiğdem Demir Çelebi, Osman Sezgin 2015
Lise Öğrencilerinin Şiddet ve Değer Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Rize İli Örneği) Adem Güneş 2015
Muhasebe Eğitiminde Etik: Ön Lisans Öğrencilerinin Etik Algılarına Yönelik Bir Araştırma Gönül İpek Alkan 2015
Ortaöğretim Öğrencilerine Kazandırılması Gereken Değerlere İlişkin Velilerin Okuldan Beklentileri Abdullah Selvitopu, Veysel Bora, Ali Taş 2015
Öğrencilerin Dürüstlük ve Doğruluk Değerlerinin Senaryo Temelli Ölçülmesi İsa Korkmaz 2015
Üniversite Öğrencilerinde Değerler ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki Veysel Baş, Erdal Hamarta 2015
Lise Öğrencilerinde Ahlaki Yargı Yeteneğinin Anne-Baba Tutumları Açısından İncelenmesi Sedef Ünsal Seydooğulları, Nermin Çiftçi Arıdağ, Mustafa Koç 2014
Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Ahlaki Değer Yönelimleri Refik Balay, Ahmet Kaya 2014
Genç Hayatlar Hüseyin Okur 2014
Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma Oya Onat Kocabıyık, Adnan Kulaksızoğlu 2014
Lise Öğrencilerinin Değer Tercihleri İle Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki (Denizli İli Örneği) Zehra Kundakçı 2014
Ortaöğretim Öğrencilerinin Özerklik Düzeyleri ile Değer Yönelimleri ve Kendini Ayarlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çiğdem Sesli 2014
Üniversite Gençliğinin Değer ve Tutum Geliştirme Biçimleri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği) Mehmet Zeki Duman 2014
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Değer Algisi(Karabük Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇) Y. Sinan Zavalsız 2014
Anne-Baba Tutumuna Göre Lise Öğrencilerinin Ahlâki Olgunluk Düzeyleri Mustafa Şengün 2013
Arnavut Gençliğinin Toplumsal Değer Algısı Üzerine Bir İnceleme Matilda Likaj 2013
Etik Dersi Alan ve Almayan Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verebilme Düzeylerinin İncelenmesi Şenay Gül, Güler Duru Aşiret, Burcu Bayrak Kahraman, Nilgün Devrez, Nüket Örnek Büken 2013
Gençler İçin Görgü Kuralları Aylin Atmaca 2013
Gençliğin Değerlerle Buluşmasında Doğru Örneklik Adem Güneş 2013
Gençlik Döneminde Görülen Ahlaki Sorunlar Karşısında Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Yeri  İbrahim Turan 2013
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar Mustafa Arslan, Esra Tunç 2013
Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Tuba Çengelci, Barış Hancı, Hıdır Karaduman 2013
Ortaöğretim Öğrencilerinin Ahlâki Yargı Yeterlilikleri: Türkiye-Samsun Ve İngiltere Lancashıre Karşılaştırılması Yakup Keskin 2013
Öğretmen Adaylarının Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Abdulkadir Çekin 2013
Türk Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri ve Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ayşem Çalışkur 2013
Üniversite Öğrencilerinde Değer Algılamaları: İstanbul'daki Üniversitelerde Uygulama Zehra Nur Daci Atlamaz 2013
Üniversite Öğrencilerinin Ahlâka Dair Konuşmalarındaki Konum Alışlar Latif Karagöz 2013
Üniversite Öğrencilerinin Günlük Konuşmalarında Görgü Kurallarının Edim Bilimsel İncelemesi Serpil Ayduttu 2013
Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı Ömer Faruk Kültür 2013
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Değer Algılarının Betimsel Bir Analizi Ahmet Kurnaz, Ümit Çiftci, Hilal Karapazar 2013
Gence Haya Yakışır Asiye Türkan 2012
Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel ve Profesyonel Değerleri Hülya Kaya, Burçin Işık, Emine Şenyuva, Nurten Kaya 2012
Lise Öğrencilerinin İnsanların Çoğunluğuna Güvenmeme Nedenleri: Değerler Eğitimi Bağlamında Bir İnceleme Oktay Akbaş 2012

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Ahlak/Değer Yargıları beslemesine abone olun.